Internationell rapport: Bibliotek måste utvecklas digitalt

Bibliotek måste utvecklas digitalt säger en rapport som frågat biblioteksanvändare i Australien, Nya Zeeland, Singapore och Storbritannien om hur de ser på biblioteken.  Rapporten heter The intrinsic value of libraries as public spaces – Physical-digital, communicating the new normal och är framtagen av University of Technology Sydney (UTS) i samarbete med mjukvaruföretaget Civica.

Nästan 90 procent av av Australiens biblioteksanvändare menar att bibliotekstjänster på nätet är viktiga , men bara 61 procent är nöjda med vad som erbjuds från biblioteken när det gäller online-tjänster.  Detta att jämföra med de 85 procenten som säger sig vara nöjda med vad de får ut av det fysiska biblioteket. Enligt de forskare so, lett projektet beror det bland annat på svårigheterna att navigera på bibliotekswebbarna och bristande kompetens hos delar av bibliotekspersonalen att förstå sig på den nya tekniken och förmåga att marknadsföra den till sina brukare.

Den nya förordningen om statsbidrag till folkbibliotek

Den nya förordningen om statsbidrag till folkbibliotek träder ikraft om ett par dagar.

Den nyfikna kan hitta den t ex här.
Den late kan läsa den nedan:

Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för
1. utveckling av folkbiblioteksverksamheten och
2. folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Syfte
2 § Ändamålet med statsbidragen är att
1. öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i hela landet, och
2. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken förbättras i syfte att främja intresset för läsning och litteratur.
Bidragsform
3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag och bidrag till kostnad för inköp.
Förutsättningar för statsbidrag
4 § Bidrag enligt denna förordning får endast beviljas till en kommun som har upprättat en biblioteksplan enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801). Bidrag för utveckling av folkbiblioteksverksamheten
5 § En kommun får beviljas projektbidrag för att öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet. Projekten ska i första hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Bidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur
6 § En kommun får beviljas statsbidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur. Statsbidraget ska användas för inköp av främst barn- och ungdomslitteratur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars intresse för läsning.
7 § En förutsättning för inköpsbidrag är att kommunen för det år bidraget betalas ut avsatt egna medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag och att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte har minskats. Med medier avses i denna förordning böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser och liknande produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina besökare. Med medieanslag avses anslag för inköp av medier. Ärendenas handläggning
8 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd.
9 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om
1. vad bidraget ska användas till, och
2. en redovisning av hur det uppfyller ändamålet med bidraget.
10 § Statens kulturråd ska vid sin fördelning av projektbidrag särskilt ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet och om projektet kan få långsiktiga effekter.
11 § I ett beslut om bidrag ska anges
1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och
2. sista dag för redovisning enligt 12 §.
Redovisning
12 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens kulturråd av hur de mottagna medlen använts. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget beviljats för.
13 § En kommun är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Statens kulturråd behöver för att granska redovisningen.
14 § Statens kulturråd ska i samband med att de lämnar in sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till, och om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidraget. Återbetalning och återkrav
15 § Kommuner som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om
1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som bidraget beviljats för,
2. om kommunen inte avsatt egna medel till inköp av medier enligt 7 §, eller
3. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.
16 § Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §. Statens kulturråd får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget, om det finns särskilda skäl för det.
Bemyndigande
17 § Statens kulturråd får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Överklagande
18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Övergångsbestämmelser 2018:66
1. Denna förordning träder ikraft den 15 mars 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande ifråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

 

225 mnkr: Biblioteksbussar och vad de kan användas till

I dessa tider när många biblioteksansvariga funderar på vad de söka statliga projektpengar för, så är det många som har planer på att utveckla den mobila verksamheten. Då kan det vara bra att fundera på vilka roller biblioteksbussen kan ha för att bidra till en bättre framtid för medborgarna i lokalsamhällena.

Om bokbussens roller – och speciellt för den som rullar i Västerås – har nämligen My Pärsdotter beskrivit i sin kandidatuppsats från Linnéuniversitet med den något klämkäcka titeln Hej bokbussen!

Hon utgår från Skot Hansens modell – ni vet den det med rutor och cirklar med ord som Erfarenhet/Empowerment/Innovation/Engagemang som förklaringsgrund för folkbibliotekens raison d’être. Hon identifierar ett antal roller som även bokbussen kan ta

 • Kulturcentrum
 • Kunskapscentrum
 • Informationscentrum
 • Socialt centrum

Så vill du ha hjälp att hitta formuleringar till kommunens ansökan till kulturrådet så kan du säkert hitta några formuleringar och  ingångar i hennes uppsats.

Lästips om lästips

Mellan bibliotekskollegor dyker det ibland upp frågor som handlar om att få tips på böcker som passar för vissa målgrupper eller i olika sammanhang. Ofta är det relaterat till boktips, bokprat eller bok- och författarpresentationer som ska genomföras. Och det utifrån det faktum att en biblioteksanställd faktiskt inte hinner läsa allt. Då är det skönt att det finns de som nästan gjort det och vill dela med sig och som dessutom kan ge råd om arbetsmetoder.

Sådana bok- och metodpresentationer är något som BTJ Förlag har specialiserat sig på. Det är lite märklig genre – kommenterade och annoterade anmärkningar om böckers handling och innehåll. Dvs det är knappast något som du sträckläser utan fungerar mer som komplement till inköpskällor och för att få inspiration till olika teman.

När den här typen av handböcker fungerar som bäst blandas bokbeskrivningarna med metoder, bakgrundstexter och analyser kring det aktuella temat. Aktuella teman just nu är normkreativitet i barn- och ungdomsböcker, skrivande/skrivfrämjande och feministisk fantasy och science fiction.

Framtidens bibliotekssystem

”Framtidens bibliotekssystem måste vara många saker: individualiserat, anpassningsbart, kunna stärka människors egenmakt, responsivt, tillgängligt – men det kan bara vara de sakerna om vi håller vårt fokus på att bygga för och med våra användare.”

Läs mer:

Berättelser som förändrar

Under 2017 har Läsrörelsen drivit projektet Berättelser som förändrar i 200 högstadie- och gymnasieskolor från söder till norr. Ett projekt som lyft fram berättandet i skönlitteratur, biografier och serier. Det kunde startas efter en donation av David Lagercrantz och med stöd av PostkodLotteriets Kulturstiftelse. 16 regionala konferenser har anordnats för lärare i svenska och för skolbibliotekarier – och folkbibliotekarier. Klassuppsättningar med böcker har funnits som eleverna har arbetat intensivt med i stora bokcirklar. En utvärdering har gjorts av Olle Nordberg, fil dr i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Nu är det snart dags för projektets inspirationskonferens! Den äger rum den 16 april i Stockholm. Medverkande på konferensen är projektets huvudpedagog Ann Boglind – universitetslektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet – skolbibliotekarie Elisabet Niskakari tillsammans med eleven Salam Muhialdeen, de fem författare vars böcker ingår i projektet: David Lagercrantz, Katarina Kieri, Cilla Naumann, Johan Unenge och Jessica Schiefauer. Andra medverkande är undervisningsrådet vid Skolinspektionen Kjell Ahlgren, författaren Mats Wahl och elever som vunnit tävlingen Läs Högt samt Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund och Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård. Moderator är journalisten Gunilla Kindstrand.

Mer information om konferensen, program och anmälningsblankett hittar du här.

 

Dags för en nationell lässtrategi?

Frågan diskuteras i alla fall i Danmark.
Här har Tænketanken Fremtidens Biblioteker presenterat en analys av danska barns läs- och medievanor som visar att barn generellt läser mindre på fritiden  2017 i förhållande till fritidsläsningen för sju år sedan samt att barn generellt använder mer tid på sociala medier och med webb-texter än på att läsa böcker. Rapporten ”Børns læsevaner 2017: Overblik og indblik” lyfter fem områden att fortsätta med:

 1. Det er en gemensam uppgift att hjälpa barn in i en läsandekultur och bibliotekskultur 
  Ingen kan göra det ensam. Både skolor, pedagogiska lärcentra, föräldrar och bibliotek fungerar som vägledare och inspiratörer till läsning, fungerar som läsande förebilder och arbetera aktivt för att öppna bibliotekens värld av möjligheter för barn.
 1. Vuxna får inte släppa barnen för tidigt
  Även om barnen ofta kan hjälpa sig själva i sin läsning och har läst sig läsa, rör sig på digitala plattformar och själva kan ta sig till biblioteket så räcker det inte.  själva  Barn har fortsatt behov av att de vuxna intresserar sig för deras läsning och medieanvändning.
 1. Samarbetet mellan skolor och bibliotek är en viktig del av lösningen
  Den kvantitativa undersökningen visar att barn mest associerar läsning med skola och plikt. De danska barnen säger själva att den goda läsupplevelsen kräver uthållighet. Läslusten kommer inte av sig själv.
 1. Folkbibliotek kan med fördel ompröva sina uppsökande insatser
  Alla barn går i skolan, men alle barn kommer inte till folkbiblioteket. Samtidigt spelar lokala kulturinstitutioner en allt större roll i den enskilda skolans vardag. Folkbibliotek är mer än material och väggar. Det är också fackutbildad personal.
 1. Barns bristande kännedom om digital läsning kräver handling
  Bara enstaka barn känner till folkbibliotekens förmedlingstjänster. De flesta danska barn säger att de föredrar den tryckta boken när de läser på fritiden fritiden. Samtidigt vet vi att framtidens läsning i hög grad kommer att vara digital. Det handlar inte om att barn ska sluta läsa tryckta böcker utan att de ska lära sig att läsa digitalt på fritiden. vilket inte sker när de int ekänner till vilka digitala förmedlingstjänster som finns eller tränsa i att använda sig av det digitala läsutbudet.

Rapporten har fått till effekt att Danmarks Biblioteksforening nu föreslår en nationell lässtrategi som ska stärka barn och ungas läsning.

Mycket av analysen går säkert att överföra till svenska förhållanden. Frågan om en nationell lässtrategi varit något som borde tas upp i arbetet med den nationella biblioteksstrategin, tycker jag.

Vem kan man lita på? Bibliotekarier? Ja, kanske

Engelska biblioteksorganisationen CILIP har frågat den engelska allmänheten om vilket behov av trovärdig information de behöver och vilka yrkeskategorier de litar mest på.

• 66% håller med om att det är svårare än någonsin att hitta trovärdig information.
• 84% håller med om att de litar på information när den ges av en yrkeskunnig.
• 90% håller med om att det är viktigt att människor utbildas i att hitta trovärdig information.

Här är listan på de mest trovärdiga yrkeskategorierna i Storbritannien:

Om Hälsokompetens – ”Health literacy” – på skotska bibliotek

En undersökning i Storbritannien visar på att 43% av den vuxna befolkningen har svårt att läsa och förstå bipackssedelsinformationen och därmed doseringen av t ex paracetamol för sina barn. Risken för överdosering är påfallande. Det finns således stort behov av ”health literacy” – hälsokompetens. Det vill säga förmågan att hitta, förstå och använda information för att kunna fatta beslut om hälsa och välbefinnande för oss själva och våra anhöriga.

I Skottland har hälsomyndigheterna i sin handlingsplan identifierat bibliotek som viktiga nyckelfunktioner i att göra allmänheten hälsokompetenta: ”Libraries can be key partners in tackling the problems of social isolation, inequality, disadvantage, fractured communities and ill health. Libraries provide an important space and resource for many disadvantaged people in a non-judgmental, public space, open to all.”