Dagens bibliotekslänk: Hateful Conduct in Libraries: Supporting Library Workers and Patrons

Amerikanska biblioteksföreningen, ALA har gjort en guide för att hantera hat och hot på bibliotek som kan vara intressant att ta del av även på våra breddgrader:  Hateful Conduct in Libraries: Supporting Library Workers and Patrons

”This guide can be used by libraries as they initiate conversations among staff members and within their communities. The guide is divided into three sections:

Proactive Preparation (What strategic steps can I take to prepare in the event hateful conduct situations occur within the library?)
Responding to an Incident (What do I do if hateful conduct is directed at me, a colleague, or a patron, and how do I follow-up?)
Meeting Community Needs (How do I balance access to all viewpoints while also identifying and supporting historically marginalized perspectives?)”

 

Försäljningen av barn och ungdomslitteratur fortsätter att öka

Från bokförsäljningsstatistiken 2018:
”Barn och ungdom skiljer sig från andra genrer genom att den uppvisat en långvarig och konsekvent försäljningsökning. Den procentuella ökningen var betydligt
större än föregående års ökning. Den långvarigt ökande försäljningen är intressant att notera eftersom genren fortsätter växa från redan höga nivåer.”

Dagens bibliotekslänk: Hur och varför bibliotek ska stödja demokrati och medborgarengagemang

Hur och varför bibliotek ska stödja medborgarengagemang är något som de amerikanska bibliotekskollegorna Kristen S. Shuyler och Liz Chenevey funderat på utifrån hur bibliotek i delstaten Virginia verkar i sina lokalsamhällen: Fulfilling Our Potential: Libraries Supporting Civic Engagement in Virginia 

Och naturligtvis går stora delar att överföra till Skandinaviska förhållanden och en diskussion om bibliotek som försvarar demokrati kan vara neutrala.

”If libraries continue to perpetuate this narrative of neutrality, we create a space for dominant voices, which may conflict with our profession’s values, to monopolize democratic discourse without considering our own voice as people and as an institution — in essence, making our profession invisible and without agency. By remaining neutral, we strip our ability to act on our own behalf and for the benefit of the most vulnerable members of our community. However, by choosing to actively involve ourselves in the civic life of our communities, libraries can fulfill our “moral responsibility to address the needs of communities,” demonstrate our value to policymakers and the public, and honor our profession’s core values — including democracy, diversity, social responsibility, and the public good.”

Ett sätt som författarna tar upp är bibliotek som plats för att lära ut det de kallas ”civic literary” – medborgarkunskap.

Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018

Under 2018 har Kungl. biblioteket genomfört en kartläggning av de svenska folkbibliotekens och skolbibliotekens medieförsörjning. Syftet har varit att få en bättre inblick i hur biblioteken, genom framför allt olika samarbetsformer, löser sina medieförsörjningsbehov. För folkbibliotekens del har KB lagt tonvikten på samarbeten över kommungränser och på regional nivå, medan fokus för skolbiblioteken har varit  den kompletterande medieförsörjningen.

Rapporten heter Folk- och skolbibliotekens medieförsörjning 2018 – en översikt

Idag finns 18 samarbeten i vilka fler kommuner delar en gemensam katalog och har gemensam cirkulation. Dessa samarbeten omfattar totalt ungefär hälften av landets kommuner och fler samarbeten mellan kommuner verkar vara på gång. Det finns även ytterligare elva samarbeten kring någon form av gemensam webbplats. Andra typer av mediesamarbeten som förekommer över kommungränserna rör sådant som e-bokshantering, fjärrlån och transporter.

Den regionala biblioteksverksamhetens roll i den fysiska medieförsörjningen har ändrats sedan bibliotekslagen 2014 trädde i kraft. Den kompletterande medieförsörjningen fasas ut. Många regionala biblioteksverksamheter fortsätter däremot att  stödja transportlösningar. Dessa lösningar främjar lån- och fjärrlån mellan bibliotek inom den egna regionen och ibland även över regiongränserna. Man arbetar också med att på andra sätt stödja samarbeten, avtal och upphandlingar kring exempelvis e-medier. Utmaningar som många i den regionala biblioteksverksamheten ser i framtiden rör frågor kring e-medier, minoritetsspråk och mångspråk.

 

 

 

 

SKL om regional biblioteksverksamhet

SKL presenterar i en ny rapport – Regional biblioteksverksamhet : En del av det regionala uppdraget och som stöd för kommunerna –  den regionala biblioteksverksamheten och hur den har förändrats utifrån förändringarna i bibliotekslagen och som del av kultursamverkansmodellen.

Med sitt uppdrag att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet för folkbiblioteken spelar de regionala biblioteksverksamheterna en viktig roll.  SKLs  rapport är tänkt att bidra till en större kunskap, både med en utgångspunkt i regionala biblioteks- och kulturplaner och genom intervjuer med kommunala och regionala företrädare. SKLs förhoppning är att rapporten lyckas förmedla en aktuell och nyanserad verklighetsbild av den regionala biblioteksverksamheten.
Ambitionen är också att rapporten ger en fördjupad förståelse av värdet med ett fortsatt lokalt och regionalt ansvar och inflytande över biblioteksverksamheten, inom ramen för Sveriges decentraliserade samhällsorganisation med en stark kommunal självstyrelse. Rapporten är också ett viktigt inspel till den nationella biblioteksstrategin som behöver balansera väl mellan statens, regionens och kommunens ansvar. Framförallt vill vi att rapporten ska stimulera till ett konstruktivt idéutbyte om hur den regionala biblioteksverksamhetens potential inom det allmänna biblioteksväsendet bäst ska kunna tas till vara.

Till rapportens slutsatser:

  • Den regionala biblioteksverksamheten ger ett verksamt stöd till de kommunala folkbiblioteken
  • Den regionala biblioteksverksamhetens arbetsformer bidrar till överblick och kunskap om de kommunala folkbibliotekens utvecklingsbehov
  • Den regionala biblioteksverksamheten behöver ingå i ett regionalt sammanhang
  • Den regionala biblioteksverksamheten bidrar till regional kultur, utveckling och hälsa
  • Kommunal samverkan kring medieförsörjning och angränsande frågor underlättar utvecklingen av den regionala biblioteksverksamhetens strategiska roll
  • Bibliotekslagens karaktär av ramlag begränsar inte den regionala (eller kommunala) biblioteksverksamhetens möjligheter att utforma sin verksamhet

Löpa linan ut – om barnkonventionen på folkbibliotek

De regionala biblioteksverksamheterna i Gävleborg, Sörmland, Östergötland och Örebro län har tillsammans tagit fram en skrift som en hjälpmedel för bibliotekschefer. Skriften heter Löpa linan med undertitel ”Bibliotekschefens strategiska modell för implementering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Den kommer att presenteras närmare under Folk och kultur i Eskilstunas senare i veckan.  Redan nu kan den intresserade läsa webbversionen här.

Skriften innehåller en strategisk modell i åtta steg, en taxonomi som bibliotekschefen kan utgå från för att göra konventionen till verklighet på det egna biblioteket, Här finns också ett kapitel om metoder och verktyg i det konkreta arbetet med personalgruppen.

 

 

Social läsning är det nya svarta: Om bokcirklar

Social läsning är det nya svarta: Lena Kjersén Edman har skrivit en lika utmärkt som behändig handbok i hur folk kan komma igång med att läsa tillsammans. För visst är det som Lena skriver ”Den som läser och samtalar med vänner om läserfarenheter och livserfarenheter kan aldrig ha tråkigt”! Boken heter ”Vad ska vi läsa i bokcirkeln? Lästips och hur vi får fart på samtalet” – och det är precis vad boken gör.

Boken lyfter fram ett antal klassiska och nya författarskap och reflekterar över varför just dessa titlar är intressanta att läsa tillsamman och diskutera med andra. Boken kan läsas som inspiration för den nystartade bokcirkeln och ge energi för de som redan läst ”allt”. Bokens litteraturlista är väl det närmaste en kanon för svenska bibliotek en kan komma. Möjligen saknar jag Jason Diaktés ”En droppe midnatt”. Några handfasta tips avslutar boken – det bästa tipset är nog att inte krångla till det med för mycket mat på cirkelträffarna. Småplock anbefalles.

Om vin i samband med läsecirkeln står det inget om… Men det går säkert att hitta en ursäkt. T ex om ni ska läsa Charles Dickens.

 

Tillträdesförbud på bibliotek och NMR?

Du har säkert noterat lagförslaget som innebär möjligheten att portförbjuda besökare som inte uppför sig på bibliotek och liknande anläggningar. Du kan läsa lagförslaget här.

Svensk Biblioteksförening protesterar mot förslaget. Bl a med argumentet att tillträdesförbud skulle inte bara inskränka den grundlagsstadgade rörelsefriheten utan även den enskildes rätt till biblioteksverksamhet.

– Det är ett huvudmansvar att agera när det är stök och bråk, det ska inte ligga på enskilda bibliotekarier att agera ordningsvakter. Ett lagförslag om tillträdesförbud skulle direkt påverka personalen: vem ska fatta beslut om en person ska portas och på vilka grunder? Man utsätter personalen för något de inte ska behöva göra, säger föreningens generalsekreterare Karin Linder till SvT:s Kulturnyheterna.

Samtidigt i Östersund: Hotfull NMR-sympatisör på sagostund med dragqueens 

”Det var grova hot – dödshot. Vi vet inte om de är organiserade men det har funnits en hotbild tidigare, där de sagt att de ska stoppa projektet. Polisen kom och förde bort honom. Vi kommer inte ställa in något evenemang – men säkerhet är prioritering hädanefter. Vi kommer inte ge upp!”, skriver Petter Wallenberg, initiativtagare och konstnärlig ledare till Kulturnyheterna.

Iofs antar jag att det redan finns lagar som reglerar olaga hot, men ändå.