Statens kulturråd

Om biblioteksverksamheter i Statens kulturråds Budgetunderlag 2021 – 2023

För regionala kulturbyråkrater som verkar inom biblioteksfältet är kulturrådets budgetäskande alltid en intressant läsning. Både det som beskrivs och det som inte beskriv kan få en att fundera. Dessutom finns det utrymme mellan raderna där läsaren kan fylla i med sina egna förhoppningar.

I vilket fall finns det i året underlag en del intressant. Jag citerar (min markering för det jag tycker är extra intressant) ur mitt perspektiv.

Den regionala biblioteksverksamheten och det läs- och litteraturfrämjande arbetet

 • Inom ramen för regeringens satsning för en stärkt biblioteksverksamhet (2018-2020) med syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet, fördelas 25 miljoner kronor årligen inom ramen för kultursamverkansmodellen. Förstärkningen är välbehövlig utifrån ett regionalt perspektiv, eftersom ingen ökning av anslagen har gjorts till följd av att läs- och litteraturfrämjande från och med 2015 ingår som nytt verksamhetsområde i modellen. För att kunna möta behoven och den höga ambitionsnivån inom den regionala biblioteksverksamheten och det läs- och litteraturfrämjande arbetet runt om i landet bör medlen permanentas.
 • Kulturrådet kommer att lämna en slutrapport till regeringen om satsningen Stärkta bibliotek 2021 men ännu saknas en samlad uppföljning av vilka effekter som uppnåtts på regional och kommunal nivå. En första studie har dock publicerats under 2019, rapporten Folkbibliotek i glesbygd. Kunskapsläge och praktiska erfarenheter av Joacim Hansson… En av slutsatserna i rapporten är att “Nationella satsningar som Stärkta bibliotek har också en tydlig positiv verkan på möjligheterna att göra lokalt anpassad verksamhetsutveckling, inte sällan i samverkan med regionala satsningar.”
 • Att förstärka den regionala biblioteksverksamheten är motiverat även mot bakgrund av Kungliga bibliotekets förslag till nationell biblioteksstrategi. I strategin lyfts den stora betydelsen av regional biblioteksverksamhet för utveckling och stöd till folkbibliotek och för att garantera likvärdig biblioteksverksamhet i hela landet. KB föreslår till exempel att regional biblioteksverksamhet ska ingå i en nationell struktur för kompetensutveckling inom biblioteksområdet i samarbete med nationalbiblioteket och relevanta högskolor. Det motiverar ett stärkt och långsiktigt stöd till regional biblioteksverksamhet inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Bokstart

 • Bibliotek, barnhälsovård och förskola behöver varandra för att utföra sina uppdrag på bästa sätt och för att nå så många barn och föräldrar som möjligt och uppnå likvärdighet när det gäller språk, kommunikation och läsning. Barns språk- och läsutveckling är en viktig demokratifråga som har stor betydelse för ett socialt hållbart samhälle.
 • För att Kulturrådet även i fortsättningen ska kunna främja kvalitet och sprida kunskap krävs resurser på nationell nivå, bland annat för att utveckla och sprida innehåll på Bokstarts webbplats. Detta kräver långsiktiga resurser för Kulturrådet som nationellt kunskapscentrum för Bokstart.
  Kulturrådet föreslår att uppdraget att sprida bokstart till fler kommuner och regioner permanentas och att anslag 3.1 ap. 1 tillförs 5 miljoner kronor år 2021 och 10 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2022 för läs- och litteraturfrämjande genom Bokstart. I budgetpropositionen för 2020 beräknas en ökning om 15 miljoner kronor ske inom anslaget åren 2021 och 2022 jämfört med år 2019, men syftet med ökningen framgår inte. Det framgår heller inte om ökningen är tänkt att bli permanent, vilket vore önskvärt. Kulturrådet äskar medlen ovan förutsatt att delar av den aviserade ökningen om 15 miljoner kronor också kan användas för Bokstart. Det skulle innebära att i storleksordningen 25 miljoner kronor kan avsättas för verksamheten från och med 2022.

Strategisk samverkan och stärkta biblotek

 • Kulturrådet har i sitt yttrande över Demokratins skattkammare. Förslag till nationell biblioteksstrategi föreslagit att ett förtydligat uppdrag ges till Kulturrådet som samlande läsfrämjande myndighet för att fördela utvecklingsmedel till bibliotek, följa upp, sprida metoder och forskning och samla aktörer i nationella initiativ. Kulturrådet uppfattar att ett sådant uppdrag är mer omfattande än myndighetens nuvarande uppdrag inom läsfrämjande och förutsätter uppdrag för samverkan mellan de olika myndigheterna inom biblioteksområdet (Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier och Skolverket). Inte minst är detta viktigt för att uppföljning och kompetensutveckling inom läsfrämjande bättre ska kunna samordnas.Vad gäller samverkan med den regionala nivån finns former för samverkan inom kultursamverkansmodellen. Oavsett nivå, statlig, regional eller kommunal, är det viktigt att bygga vidare på de samarbeten och nätverk som redan finns.
 • Med erfarenhet från två års fördelning av Stärkta bibliotek ser Kulturrådet också betydelsen av statligt stöd till kommunal biblioteksverksamhet. Inom Stärkta bibliotek stöds flera större nationella projekt av betydelse för litteratur- och läsfrämjande, till exempel den nationella tjänsten Världens bibliotek, som tillgängliggör e-medier på andra språk än svenska, och därmed möter behov av mångspråkig biblioteksverksamhet som finns i samtliga svenska kommuner.
  Kulturrådet kommer att lämna en slutrapport om Stärkta bibliotek till Kulturdepartementet den 1 oktober 2021 och redan under året påbörjas en extern uppföljning av satsningen, med fokus på hur den har bidragit till att kommunerna uppfyller målen i bibliotekslagen, där läsfrämjande är en viktig del. Slutrapporten ska beskriva den genomförda satsningen, så långt det är möjligt beskriva effekterna och kan ge ett viktigt underlag till regeringen för framtida nationella satsningar på folkbibliotek.

 

KUR: Garanterat bra böcker nu med en bokylla

Nja, det är in Billy från IKEA direkt, men du får sätta ihop den själv när statens kulturråd slår ett slag för de litteraturstödda böcker som distribueras till biblioteken runt om i Sverige.

Nu erbjuder kulturrådet folkbibliotek möjligheten att utan kostnad beställa en exponeringshylla för böcker från Kulturrådets sändningar. Hyllan är 148 cm hög x 48 cm bred, färgglad och enkel att montera. Kanske tar mer tid än de 5 sekunder som experterna på kulturrådet fixar ihop den.

Folkbiblioteken  har dessutom möjlighet att få ett bidrag på 50 000 kr för att prova nya sätt att arbeta läsfrämjande med böckerna. Bidraget är en engångssumma som endast går att söka nu. För att kunna söka bidraget vill KUR att ni kort beskriver er idé och hur ni vill använda pengarna. Förslaget kan gälla alla litteraturstödda böcker, eller ett urval. Ni får gärna samarbeta med andra. Medlen är begränsade och Kulturrådet kommer att välja ut de bibliotek som vi vill stödja.

Beställ hyllan och/eller sök bidraget här.

 

Satsningen på Stärkta bibliotek – hur gick det?

I kulturrådets rapport om första året med bidraget till folkbibliotek –  Stärkta bibliotek kan du bland annat läsa om bidraget, första och andra fördelningen i siffror, och om olika kategorier av folkbiblioteksutveckling som gått att urskilja genom ansökningarna.

272 av 290 kommuner lämnade in ansökningar under 2018 för att stärka sina folkbibliotek, och i delrapporten presenteras via intervjuer nio projekt som fått stöd: bibliotek i Jokkmokk, Krokom, Ånge, Säter, Upplands-Bro, Stockholm, Alingsås, Markaryd och Malmö.

Ladda ner rapporten och låt dig inspireras till verksamhetsutveckling eller framtida ansökningar.

Statens kulturråd har uppdaterat sitt handlingsprogram för läsfrämjande

Statens kulturråd har uppdaterat sitt handlingsprogram för läsfrämjande. Här 2019 års utgåva.

Grunden för Kulturrådets läsfrämjande arbete ligger i den omfattande bidragsgivningen. I handlingsprogrammet beskriver vi våra pågående aktiviteter och satsningar inom läsfrämjande som bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser, inköpsstöd till folk- och skolbibliotek, och stöd genom kultursamverkansmodellen, Stärkta bibliotek, bokgåvor till förskolan, Bokstart, Barn- och ungdomsbokskatalogen, Läsambassadören, ALMA-priset och vuxnas läsande.

 

Kulturrådets synpunkter på Utkastet

Nu har ännu en tung instans lämnat sina synpunkter på utkastet till nationell biblioteksstrategi. Den som är nyfiken kan ta del av statens kulturråds synpunkter här.

Lite kul med citatet från Lankes som inleder!

Kulturrådet betonar vikten av att strategin tydligt förhåller sig till bibliotekens roll för samtida och framtida samhällsutmaningar. Det handlar bland annat om demografi, en åldrande befolkning och ökade samhällsklyftor.

Utöver läsfrämjande anser Kulturrådet att strategiska förslag för bibliotekens litteratur- och kulturverksamhet bör utvecklas i strategin. Betydelsen av den fria och kreativa läsningen bör poängteras mera, liksom läsningens egenvärde.

När det gäller avsnittet om regional biblioteksverksamhet behöver det utvecklas, analyseras och förankras hos de institutioner och målgrupper som berörs. Vi vill här poängtera att insatser som syftar till att skapa likvärdighet och nationella samordning inte bör ske på bekostnad av skilda, lokala behov och variationer.

SKL:s motsvarande yttrande har jag skrivit om här.

 

Den nya förordningen om statsbidrag till folkbibliotek

Den nya förordningen om statsbidrag till folkbibliotek träder ikraft om ett par dagar.

Den nyfikna kan hitta den t ex här.
Den late kan läsa den nedan:

Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för
1. utveckling av folkbiblioteksverksamheten och
2. folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Syfte
2 § Ändamålet med statsbidragen är att
1. öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i hela landet, och
2. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken förbättras i syfte att främja intresset för läsning och litteratur.
Bidragsform
3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag och bidrag till kostnad för inköp.
Förutsättningar för statsbidrag
4 § Bidrag enligt denna förordning får endast beviljas till en kommun som har upprättat en biblioteksplan enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801). Bidrag för utveckling av folkbiblioteksverksamheten
5 § En kommun får beviljas projektbidrag för att öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet. Projekten ska i första hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Bidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur
6 § En kommun får beviljas statsbidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur. Statsbidraget ska användas för inköp av främst barn- och ungdomslitteratur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars intresse för läsning.
7 § En förutsättning för inköpsbidrag är att kommunen för det år bidraget betalas ut avsatt egna medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag och att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte har minskats. Med medier avses i denna förordning böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser och liknande produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina besökare. Med medieanslag avses anslag för inköp av medier. Ärendenas handläggning
8 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd.
9 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om
1. vad bidraget ska användas till, och
2. en redovisning av hur det uppfyller ändamålet med bidraget.
10 § Statens kulturråd ska vid sin fördelning av projektbidrag särskilt ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet och om projektet kan få långsiktiga effekter.
11 § I ett beslut om bidrag ska anges
1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och
2. sista dag för redovisning enligt 12 §.
Redovisning
12 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens kulturråd av hur de mottagna medlen använts. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget beviljats för.
13 § En kommun är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Statens kulturråd behöver för att granska redovisningen.
14 § Statens kulturråd ska i samband med att de lämnar in sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till, och om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidraget. Återbetalning och återkrav
15 § Kommuner som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om
1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som bidraget beviljats för,
2. om kommunen inte avsatt egna medel till inköp av medier enligt 7 §, eller
3. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.
16 § Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §. Statens kulturråd får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget, om det finns särskilda skäl för det.
Bemyndigande
17 § Statens kulturråd får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Överklagande
18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Övergångsbestämmelser 2018:66
1. Denna förordning träder ikraft den 15 mars 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande ifråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

 

De vill jobba läs- och litterturfrämjande 2016

Läs- och bokfestivaler, poesi, integration, barn och unga samt idrott är teman för många av de offentliga, privata och föreningsanknutna ansökningar till vårens omgång av projektmedel för läs- och litteraturfrämjande från statens kulturråd.

Eftersom jag är inblandad i ett par ansökningar så gjorde jag en omvärldsspaning för att se vilka andra intressenter som finns att konkurrera med. En del projekt är ganska självförklarande andra har mer kryptiska benämningar.

Ansökan om bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser:

Offentliga aktörer
Strängnäs kommun, Biblioteks- och museienheten, Multeum; Mariefreds litteraturfest 15 oktober 2016
Nynäshamns bibliotek; Läslusten (i hemmet och på förskolan)
Nynäshamns bibliotek; Läsa – dansa – lära
Hagfors kommun; Berättelsen om mig
Internationella biblioteket; Internationell barnboksvecka 2016
Stockholms stadsbibliotek; Bibblix – biblioteksapp för barn
Biblioteken i Sollentuna; Letterbox i Sollentuna
Borlänge  Kommun; Språklabbet
Region Gotland / Gotlands Kommun; Sabelles röda klänning
Mölndals stadsbibliotek; Litteraturfritids
Gävle kommun; Sätra litteraturfestival
Landskrona stad; LAB lära arbeta bo
Luleå stadsbibliotek; Bokfest 2016
Bromölla Bibliotek; Författare på bortaplan
Stockholms Stadsbibliotek; JAG VILL – Att uttrycka sin vilja med kropp och själ, digitalt och analogt
Båstads kommun; Språklabb med författare
Kultur i Väst; Poesipuffen – Lyrik för lyssnare och läsare
Förskoleförvaltningen och Stadsbiblioteket Malmö; Läsmagi och Reciproca boksamtal i förskolan
Regionbiblioteket i Örebro län; Läs, bro´!
Region Värmland; Värmlands bokfestival
Härryda kommun/Mölnlycke bibliotek; Litteraturfestival för barn och unga
Regionbiblioteket i Örebro län; Book at Heart – Write at Heart
Väsby Välfärd. Väsby kultur, biblioteket; Metod för boksamtal
Värmdö bibliotek ; Ordlådor – ett läsprojekt kring språk, ord och böcker för nyanlända i Värmdö
Kultur i Väst; Utveckla innhåll och hitta nya kanaler för Barnens bibliotek
Internationella biblioteket; Barnböcker på mitt språk – ökad läsglädje och vägar till kommunikation
Kiruna stadsbibliotek; Barnens första språk
Stenungsunds bibliotek; LL – Lokala Läsambassadörer
Tierps kommun; Seven stories
Ulricehamns kommun; Läsmuskler för små
Region Blekinge; Blekinge och Kronoberg läser
Landvetters bibliotek; Pojkar ❤ läsning = sant
Kulturhuset Stadsteatern AB; Pop-Up bibliotek på oväntade platser i Stockholm.
Sölvesborgs bibliotek; Kicka bok!
Södertälje kommun; Förskolebiblioteket Rubinen
Regionförbundet i Kalmar län; RELÄ – Regionen läser
Värmdö bibliotek ; Bokstart Värmdö
Sundbybergs stad; Novellprisfesten
Sjöbo kommun, biblioteket; Läsfrämjande i förskolan
Stockholms stads kulturförvaltning; Strindbergskoden – ett litterärt äventyr
Malå bibliotek; Read i Máláge – RiM
Ystads stadsbibliotek; Möt bokfantasin tillsammans varje dag!
Strömstad kommun; Liv i språket – Språk i livet
Södertälje kommun; Barns berättande – sagor och litteratur
Västerviks kommunbibliotek; Läsfrämjande höst 2016 i Västervik

Föreningar och företag
Wanås Vänner; Wanås litteraturdag 11 sept 2016
Karavan Musikförening; Svensk-Persisk kultur/Hafez afton
Öppen Värld; Läsning för alla
Filipstadsföretag i samverkan; Kulturmix 12-24
Kulturföreningen Lejd; Att åka bort och tala om hem
Svensk Kurdiska Vänskapsföreningen SKVF; SAGOLÄSNING PÅ KURDISKA OCH SVENSKA
Korpilombolo kulturförening; Möten i Natten – läslus och bokmal
Studiefrämjandet; Hund i Vardag Omsorg Vård och Skola
Hedengrens Bokhandel; Litteraturevenemang
Libido Music AB; BasSvenska
Föreningen Poesi utan gränser; Poesi utan gränser
Apelmo Musik; Musik & drama skapar läslust
Tintenfisch; Text+1
Tudda Galumpan Bok & Papper; Det barnlitterära samtalets arena
Tusen Serier; AltCom 2016
Berättarnätet Sverige; Svenska mästerskapet i berättarslam 2016
Aksel Lindström Sällskapet; Stimulera läsning av författaren Aksel Lindströms böcker i skolorna
Sec; Deltagande litteratur
Bokunge; Barnets litteracitetsutveckling – arabiska
Vängåvan Bok & Papper AB; Litterära evenemang 2016/17
Västernorrlands Idrottsförbund; Boksport och lagläsning
Somali Nordic Culture; Somaliska kultur- och litteraturdagar
Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm; Flerspråkiga bokgåvor
IF Metall Västra Skaraborg; Läs för mig! Läsning, idrott och hälsa – Vi är lika men olika!
ISGR; Interkultur på ISGR
Brevnoveller; Skrivbar
Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet; Läs- och skrivprojekt med grundskoleelver, åk 5-6
Föreningen Stockholms litteraturfestival; Stockholm Literture
Studiefrämjandet Uppsala län; Mångfald läsande och skrivande
Hidde Iyo Dhaqan; 3xL: Läs. Lek. Lär. År 2.
Författares Bokmaskin; Poesi på en dag 2016
Gobrilla; TwinGo
Berättarnätet Kronoberg; Ljungby Berättarfestival 2016
Assyriska föreningen i Södertälje; Läsa för integration (LFI)
Föreningen En bok för allas vänner; Sprid lust till högläsning!
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet; Tema barns läsning
Skådebanan i Dalarna; läsfrämjande och idrottsrörelsen
Teskedsorden; Inte en främling – lättläst bok
Seriefrämjandet; Seriernas magi – inspiration och lärande i seriernas värld
SISU Idrottsutbildarna Blekinge; Värdefull läsning
Svenska Mim; Biblioteket
Destination Sigtuna AB; Sigtuna Litteraturfestival 2016
Bygdegårdarnas Riksförbund; Det är väl ingen konst att läsa
10TAL EVENEMANG; AKT UNG!
Borrby Bokby; Läs- och bokrelaterade arrangemang inom Borrby Bokbys ram.
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB; ”Det gränslösaste äventyret”
Sensus Östergötland-Norra Småland; Läsa för livet
Solidaritetshuset Ekonomisk Förening; Sagornas hav
Ord på Scen; VOKAL 2016 – International Spoken Word & Poetry Festival
Eric Ericssons Bokhandel AB; Författarkvällar i Ljusdal
Föreningen Läsrörelsen; Läslov vecka 44
Allt vi säger är sant; Bladen brinner
RC Berus; Dubbelt effektivt
ohns antikvariat; Författarkvällar i Fågeltofta
IBBY-Sverige; Silent Books Sverige

(De här uppgifterna har jag fått fram genom att gå in i kulturrådets ärendeförteckning göra ett tidsmässigt urval och därefter trycka på Ctrl+F och söka efter t ex litteratur- och läsfrämjande)

Kulturrådets stöd till läsfrämjande aktiviteter våren 2013

Till vårens ansökningstillfälle för läsfrämjande aktiviteter har det kommit in drygt 80 ansökningar till Statens kulturråd. Sammanlagt söktes för närmare 17 miljoner kronor – samtidigt var den möjliga totalsumman att dela på ungefär fem miljoner kronor.

Enligt kulturrådet avsåg 24 ansökningar avser att utveckla läsfrämjandearbetet i skolan. 15 ansökningar syftar till att främja läsande på fritiden. Av dem handlar flera om skrivande som en inspirationskälla till läsning. Andra teman är mångspråkighet och att inspirera till läsning via skapande och gestaltande aktiviteter. I flera ansökningar nämns pojkar som målgrupp och i flera ansökningar ska läsplattor användas.

Projekt som främjar läsning med ett eget berättande, skapande och delaktighet som grund

 • Länsbibliotek Ostergötland/Regionförbundet Ostsam, Barns egna vägar till berättelsen,
 • Kungsbacka bibliotek, Digitalt berättande,
 • Media Center Vasterbotten, Det var en gångi Vristerbotten …,
 • Olofströms kommun, Final i festival- skrivande och skönlitteratur for barn och unga,
 • Sölvesborgs kommun, Jag berättar,
 • Bibliotek Botkyrka/Botkyrka kommun, Botkyrka Internationella bokmässa med litteraturprojekt i skola,
 • Apelmo Musik, Musik & drama skapar läslust,
 • Danderyds Bibliotek, Dramatisering av bok,
 • Stiftelsen Wanås utstallningar, Det var en gång – hitta, rita, berätta, läs

Projekt som syftar till läsfrämjande för unga på fritiden

 •  Gullspangs kommun, Sommarplattan och sommarboken,
 • Uppsala stadsbibliotek, I Love Stories,
 • Boris stad, ”VIP stadsbiblioteket Barn och unga ”,
 • Nassjö kommun, Allt är möjligt – allt är en berättelse – är det ett bibliotek?
 • Härryda kommlm/Mölnlycke bibliotek,  Läsa for livet

Projekt som avser att främja barn och ungas skrivande

 • AK Inspiration, Kan verkligen jag?,
 • En bok for allas vänförening, Skriv vidare! Med läslust till skrivglädje,
 • Solna stadsbibliotek, Novellprisfesten,
 • Kiruna Stadsbibliotek, Skrivarcirkel för gymnasieungdomar,
 • Norrbottens länsbibliotek, Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten – i Britt G. Hallqvists anda,
 • Mediaverkstaden Skåne, Fansinverkstad
 • 00TAL/ 10TAL, AKT UNG

Projekt som syftar till att öka tillgängligheten till litteratur och läsning för personer med funktionsnedsättning

 • Gnesta kommun, Språkväskani Gnesta 
 • Hola Folkhögskola, Skapande litteraturverkstad för läsfrämjande insatser

Projekt som riktar sig till barn i förskolan och barns tidiga språkutveckling

 • Sandvikens kommun, Bokomotivet
 • Stockholms stadsbibliotek, Läsa mera- Ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och förskola,
 • Södermöreskolan, Guldklimpar i Skattkistan,
 • Smedjebackens kommun for Projekt Språkgåva

Projekt som syftar till att främja mångspråkighet och kunskap om världens litteratur

 • Österåkers bibliotek, Språktentakler,
 • Göteborgs Integrations Center, Mångkulturellt ljudboksbibliotek,
 • Internationella biblioteket, Internationell barnboksvecka
 • Studiefrämjandet i Umeåregionen, Molnskugga

Projekt som har genusperspektiv på läsning och fokuserar pojkars läsning

 • Värmdö bibliotek, Läs en film samt
 • Länsbiblioteket i Örebro län, Förstudie inför marknadsföringsprojektet ”Unga män och pojkar läser ”

Projekt som syftar till att utveckla skolans läsfrämjande arbete

 • Ovanåkers kommun, Läxverkstan,
 • Centrum fbr pedagogisk inspiration, Jag är ju bara en människa,
 • Essunga kommun, Essunga läser
 • Länsbiblioteket Vastenorrland Vargbröder. Mäinniska idag-igår
 • Författarcentrum Väst, Poesi och prosa i skolans värld
 • Bräcke kommun, Läsbloggen,

Uppsökande läsfrämjandeprojekt

 • Lansbiblioteket i Örebro lan, Små fria bibliotek  
 • Norrköpings Stadsbibliotek, Människor mellan raderna

Projekt som presenterar litteratur och läsande i utåtriktade sammanhang festivaler, mässor och utställningar

 • Södertälje kommun,Vänskapsavdelningar

Projekt som utvecklar läsframjande på webben

 • Region Blekinge, Arena för min berättelse,
 • Kultur i Väst, utveckling av Barnens bibliotek
 • Stockholms stadsbibliotek Hitta en bra bok!

De vill jobba läsfrämjande 2013

Trenderna är berättande och medskapande samt läsprojekt i skolan  iaf om man tittar efter nyheter bland de 80-tal organisationer, bibliotek och företag som sökt statligt utvecklings- och projektbidrag för läsfrämjande insatser:

AK Inspiration: Kan verkligen jag?
AKB Litteratur, Anna Boström: #novell2014
Apelmo Musik: Musik & drama skapar läslust
Berättarnätet Kronoberg: Lyssna, Berätta, Läs – att skapa läsintresse genom berättande
Bibliotek Botkyrka/Botkyrka kommun: Botkyrka Internationella bokmässa med litteraturprojekt i skola
Biblioteken i Sollentuna: Ett läs- och bemötandeprojekt
En bok för allas vänförening: Skriv vidare! Med läslust till skrivglädje
Bonnierförlagen, Bonnier Carlsen: Bokstavsyra och läslust
Borås Stad: ”VIP Stadsbiblioteket Barn och unga”
Borås Stad: Knacka på! Barnens kulturrum
Bräcke kommun/Bräcke skola: Läsbloggen
Centrum för pedagogisk Inspiration: Jag är ju bara människa
Danderyds Bibliotek: Dramatisering av bok
Essunga kommun:  Essunga läser
Föreningen Läsrörelsen: Plats för barn! – En idékonferens
Föreningen Norden: Sagosprånget
Författarcentrum Väst: Poesi och prosa i skolan/Läsvärde – läsåret 2013 – 2014
Förskolan Grinden: Motorikens ABC
Gnesta Barn- och utbildningsförvaltningen: Språkväskan i Gnesta
Gotlands läns hemslöjdsförening: Besök nya världar med litteratur och slöjd
Gullspångs kommun: Sommarplattan och sommarboken
Göteborgs Integrations Center: Mångkulturell ljudboksbibliotek
Helsingborgs kommun/Skol- och fritidsförvaltningen: Helsingborgsmodellen för goda läskunskaper och ökat läsintresse.
Hola Folkhögskola: Skapande litteraturverkstad för läsfrämjande insatser
Härryda kommun/mölnlycke bibliotek:  Läsa för livet
Hässleholms kommun, Barn och utbildningsförvaltningen: Hässleholms tvåor läser
Jönköpings kommun, utbildningsförvaltningen: Kreativ Läslust
Jönköpings kommun:  Framtidens författare
K Larssons bok-& papper/Bokia – Halmstad: Skolboken i Halmstad
Kalix kommun/Utbildningsförvaltningen: Ökad Läskraft i Kalix
Karlshamns komun/Möllegårdens skola: Skriva sig till läsning
Karlshamns komun/Möllegårdens skola: Läs mig – filmade boktips
Kiruna Stadsbibliotek: Skrivarcirkel för gymnasieungdomar
Kontorshuset Stop 76 AB: Read IT – Läsa är bäst
Kultur i Väst: Barnens bibliotek – utveckling layout/struktur, barnbibblan och Äppelhyllan
Kulturstorm: Nya vägar till språket
Kungsbacka bibliotek: Digitalt berättande
Kunskapsteatern: Varför är det så ont om Q – ett läsfrämjande teaterprojekt
Lidköpings kommun, Barn & Skola:  Läs för livet
Lomma kommun / Lomma folkbibliotek: Läsa tillsammans – att arbeta med läsning i läsgrupper
Länsbibliotek Östergötland/Regionförbundet Östsam:  ”Barns egna vägar till berättelsen” om barns delaktighet – en förstudie
Länsbiblioteket i Örebro län: Små fria bibliotek
Länsbiblioteket i Örebro län: Förstudie inför marknadsföringsprojekt ”Unga män och pojkar läser”
Länsbiblioteket Västernorrland: Människa idag-igår
Läsfirman Eva Selin: Jag är Boken : uppföljningsdag för bokhäxor samt marknadsföring
MediaCenter i Västerbottens Län: Det var en gång i Västerbotten…/Once upon a time
Mediaverkstaden Skåne: Fansinverkstad
Minervaskolan i Umeå AB: Ett digitalt bibliotek i din hand
Mjölby kommun/Kungshögaskolan: Bästa boken
Nässjö kommun, Kultur och fritid: Allt är möjligt – allt är en berättelse – Är det ett bibliotek?
Norrbottens länsbibliotek: Barnpoesiåret 2014 i Norrbotten – i Britt G. Hallqvists anda
Olofströms kommun: Final i festival – skrivande och skönlitteratur för barn och unga
Olofströms kommun: Utveckling av våra skolbibliotek – ”det obegränsade rummet”
Ovanåkers kommun: Ovanåker läser och lär
Ovanåkers kommun: Läxverkstan
Region Blekinge: Arena för min berättelse, ett läsfrämjande projekt
Responz på Österlen: mobilt förskolebibliotek pilotprojekt
Sandvikens kommun: Bokomotivet
Smedjebackens kommun:  Projekt Språkgiva
Solna stadsbibliotek: Novellprisfesten
Stiftelsen Wanås utställningar: Det var en gång – hitta, rita, berätta, läs
Stockholms stadsbibliotek: Läsa mera! – Ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och förskola
Stockholms stadsbibliotek: Hitta en bra bok! Digitalt innehåll för barn och deras förmedlare
Stockholms stad/Utbildningsförvaltningen:  Blackebergsmodellen för hela skolan
Storfors bibliotek: ”Genom litteraturen kan vi mötas”
Studiefrämjandet i Umeåregionen: Molnskugga
Svedala kommun: Läsinspiration och vidgade läsupplevelser med hjälp av digitala hjälpmedel
Södermöreskolan: Guldklimpar i Skattkistan
Södertälje kommun: Vänskapsavdelningar
Sölvesborgs kommun: Jag berättar
Taubeskolan, SDF Lundby: Språk- och läsfrämjande tvärgruppsarbete
Torsby kommun: Frykenskolans läsprojekt
Tornedalens bibliotek:  Läs och Rör på dig
Uppsala stadsbibliotek: I Love Stories
Vikenskolan: Läscirkel
Värmdö bibliotek: Läs en film
Västerviks gymnasium:  Läslust för alla
Österåkers bibliotek: Språktentakler
00TAL/10TAL Evenemang: AKT UNG

Själv har jag varit med om två ansökningar denna gång. En inspirerad av detta