OCLC

Om aspekter på digitala biblioteksanvändares engagemang på webben

Amerikanska OCLC har släppt en rapport – The Many Faces of Digital Visitors & Residents: Facets of Online Engagement.

Rapporten utmanar den förgivettagna slutsatsen att yngre personer (”digitala infödingar”) föredrar digitala informationssökningar medan äldre personer (”digitala immigranter”) enbart förlitar sig på tryckta källor.

Slutsatser från rapporten:

 • Andra människor är värdefulla informationskällor.
 • Bekvämlighet är prioriterat när en fattar beslut om vilka verktyg och källor som ska användas.
 • Sammanhang och situation påverkar beteende och beslutsfattande.
 • Deltagarna i undersökningen rapporterar omfattande användning av sökmotorer, särskilt Google, och tar sökmotorerna för givet.
 • Wikipedia används i alla utbildningsstadier, främst för att bekanta sig med ett ämne men används mer sällan för citerat eller nämnts i referenser.

Semesterdag 1 år 2016 Sommarläsning

För den som vill fördjupa sig i ett synsätt där biblioteket engagerar sig i sina användares liv och välbefinnande på ett proaktivt sätt finns en spännande litteraturlista att förkovra sig i.
(Bakgrunden finns i de rapporter som OCLC, under Lorcan Dempsys ledning, gav ut i samband med konferensen ”The Library in the Life of the User” förra året)

 

Integrating the Library in the Life of the User – är en annoterad bibliografi över artiklar, referenser, forskningsrapporter, blogginlägg som hur bibliotek utvecklar idéer för användarfokuserade bibliotekstjänster. Bibliografin kompletterar andra rapporter i ämnet från OCLC som jag skrivit om tidigare:

 

OCLC: Shaping the Library to the Life of the User

Jag har tidigare skrivit om amerikanska OCLCs konferens ”The Library in the Life of the User”. Nu har nästa rapport från konferensen släppts. Den heter ”Shaping the Library to the Life of the User: Adapting,
Empowering, Partnering, Engaging” med fokus fr a på forskningsbibliotek, men metoderna upplever jag ha intresse för verksamhetsutveckling för bibliotek i allmänhet.

Den här gången handlar det om vilka sätt som bibliotek kan ge ett än mer meningsfullt stöd till samhället genom att utgå från vad studenter, forskare och andra biblioteksanvändare verkligen gör. Det handlar om att biblioteket använder sig av etnografiska metoder för att förstå hur användarna beter sig.

Några slutsatser:

 • Biblioteket är inte den enda källan. Vare sig bibliotekspersonalen gillar det eller inte så har biblioteksanvändarna allt större valmöjligheter till information utanför biblioteket genom såväl nätverk som andra sociala sammanhang.
 • Det är alldeles för lätt att göra felaktiga antaganden om användarnas behov och motiv. En blandning av metoder, bland annat metoder baserade i etnografi och design, hjälper biblioteken att bättre förstå sina användare.
 • Bibliotek måste anpassa sig, möjliggöra, skapa samverkan och engagera sig för att framgångsrikt forma sina framtida tjänster kring användarnas behov.

 

Vad brukarna och bibliotekarierna vill ha ut av sin OPAC

OCLC har släppt rapporten Online Catalogs: What Users and Librarians Want, kan laddas ner
(1 Mb, pdf)

 • The end user’s experience of the delivery of wanted items is as important, if not more important, than his or her discovery experience.
 • End users rely on and expect enhanced content including summaries/abstracts and tables of contents.
 • An advanced search option (supporting fielded searching) and facets help end users refine searches, navigate, browse and manage large result sets.
 • Important differences exist between the catalog data quality priorities of end users and those who work in libraries.
 • Librarians and library staff, like end users, approach catalogs and catalog data purposefully. End users generally want to find and obtain needed information; librarians and library staff generally have work responsibilities to carry out. The work roles of librarians and staff influence their data quality preferences.
 • Librarians’ choice of data quality enhancements reflects their understanding of the importance of accurate, structured data in the catalog.