Författare: peterals

Jag är regionbibliotekarie på Region Örebro län.

Bad Librarians Collector Series # 1 J. Edgar Hoover

Alana Mohammed, The Literary Hub:

How J. Edgar Hoover Used the Power of Libraries for Evil

”By misfiling and mislabeling more scandalous information, Hoover could make it hard for any overseeing agency to discover what he was really up to. … These seemingly innocent misclassifications would grow into a series of malignant policies instituted to hide illegal activity.”

Om digitala böcker på folkbibliotek

Regionbibliotek Stockholm har inom ramen för bibliotekssamverkan i Stockholmsregionen tagit fram ett kunskapsunderlag: ”Digitala böcker på bibliotek: Vadan, varför, varthän? Kunskapsunderlag inför upphandling av e-litteratur”.

Rapporten innehåller en exposé över e-bokens 20-åriga historia på svenska fo9lkbibliotek och kommenterar de modeller som finns och har funnits.

Missionsinriktat arbetssätt – något för bibliotek?

Kan ett missionsinriktat arbetssätt vara något för bibliotek och biblioteksorganisationer? Ja, kanske det, i alla fall om biblioteket dess lokalsamhälle är intresserat av t ex hållbarhetsfrågor..

Missionsorienterad innovation syftar till att skapa förändring på systemnivå där alla som berörs är med och driver utvecklingen. Arbetssättet är ett verktyg för att uppnå gemensamt satta hållbarhetsmål på bred basis och med stort genomslag. För att förändra hela system krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Tanken är att alla ska jobba åt samma håll med ett gemensamt mål i fokus.

Det här utmärker ett missionsorienterat arbetssätt:

  • Samskapande för att förstå och ta sig an utmaningen
  • En mix av top-down och bottom-up
  • Hanterar målkonflikter för att möta komplexa samhällsutmaningar
  • En gemensam kraftsamling med ett djärvt mål
  • Koordineras av aktörer med olika roller i systemet

Vinnova har tagit fram en handbok om missionsinriktat arbetssätt – Designing missions (Boken är på engelska och finns som pdf). I handboken får du följa hur Vinnova testar och utvecklar missionsorienterat arbetssätt inom två olika områden – mat respektive mobilitet. Boken visar hur verktyget missionsorienterad innovation kan användas och en guide med konkreta tips om hur det kan gå till.

Dagens bibliotekslänk: The 15-Minute City: A Key Reference for Libraries?

Från IFLAs Library Policy and Advocacy Blog: The 15-Minute City: A Key Reference for Libraries?

Konceptet med 15-minutersstaden går ut på att göra städer mer levande och beskriva som en enda, begriplig idé – att invånarna ska kunna göra alla viktiga saker i sina liv – shoppa, äta, arbeta, koppla av, lära sig – inom en 15 minuters promenad eller cykeltur. Och naturligtvis gå till biblioteket.

Riksdagen beslutar om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek

Nu har riksdagen beslutat om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek.

Den 5 maj beslutade riksdagen att säja ja till regeringens förslag om att införa en möjlighet att besluta om tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022.

Med ett tillträdesförbud menas att en person kan förbjudas att vistas i vissa lokaler och på vissa platser  även om allmänheten har tillträde dit. Anledningar till ett tillträdesförbud kan exempelvis vara sexuella kränkningar, brott eller allmänna ordningsstörningar.

Mer ställningstaganden och annat smått och gott, se också Justitieutskottets betänkande.

Om barns minskande tillgång till bibliotek

Idag släpper Lärarstiftelsen sin nya rapport ”Biblioteksdöden” som beskriver barn och ungas tillgång till folkbibliotek och skolbibliotek. Utifrån bearbetad statistik från Kungliga biblioteket och Skolverket presenterar rapporten helt nya data som visar hur antalet folkbibliotek stadigt minskar och att skolbiblioteken är få, framför allt för elever på friskolor.

Så ska KB stärka samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet

Nu börjar det röra på sig! Från regeringens webbsida:

Regeringen ger KB i uppdrag att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet samt att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper.

Det innebär bl.a. att se över hur samverkan såväl mellan myndigheter som med kommunal och regional nivå kan främjas. I uppdraget bör även beaktas hur samverkan med aktörer inom kultur, skolväsende, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kan utvecklas. I uppdraget ingår även att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen (2013:801), som exempelvis personer med funktionsnedsättning, personer som har annat modersmål än svenska och de nationella minoriteterna. Inom ramen för uppdraget bör Kungl. biblioteket verka för att befintliga digitala bibliotekstjänster kan samlas och konsolideras samt löpande utvecklas.

I dag sker en stor del av folkbibliotekens utveckling lokalt med stöd från den regionala biblioteksverksamheten samt med stöd från statliga aktörer som Kungl. biblioteket, Statens kulturråd och Myndigheten för tillgängliga medier. Regeringen ser att det är av betydelse att staten kan ha en stödjande roll och att ökad samverkan mellan bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet kan vara ett sätt att öka tillgången till landets samlade biblioteksresurser.

Staten fortsatt bör utveckla arbetet med nationella digitala bibliotekstjänster för att stödja kommunerna i uppgiften att tillhandahålla likvärdig biblioteksverksamhet för alla. Stödet bör i ett första skede handla om att samla och konsolidera befintliga tjänster (t ex Världens bibliotek, Bläddra) som riktar sig till de prioriterade målgrupperna enligt bibliotekslagen.

Dagens bibliotekslänk: When librarians speak up: justifications for and legitimacy implications of librarians’ engagement in social movements

Nanna Kann-Rasmussen: When librarians speak up: justifications for and legitimacy implications of librarians’ engagement in social movements

”This article presents a discussion of how librarians’ engagement in certain social movements manifests itself in public libraries, how librarians justify their engagement with specifically the LGBT + movement and the climate movement and what it might entail in terms of legitimacy.”

”… this study shows that there is no causal (positive or negative) relation between active engagement in social movements’ causes and legitimacy of libraries, but that the justifications for doing so might have an impact on legitimacy.”