Stockholms Stadsbibliotek

Inga Lundén om Stockholms Stadsbibliotek

Stadsbibliotekarien på Stockholms Stadsbibliotek har varit i Australien. På australiska biblioteks- och informationsföreningens konferens ALIA Dreaming 08 höll hon ett anförande om framtidens SSB.
Michelle MacLean bloggar ett referat av Ingas anförande på Connecting Librarian.
Tango (är det Michelle, igen?) är mer kortfattad på australiska Libraries Interact-bloggen.

Prioriterade grupper inte alltid prioriterade

I sin BHS-magisteruppsats Vad ska man mäta för att veta? – en studie av resursfördelningen inom Stockholms stadsbibliotek har Britt-Marie Ingdén-Ringselle undersökt resursfördelningen mellan biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek. Hon har utgått dels från tidpunkten före stadsdelsnämndsreformen 1996, dels från återgången till Kulturförvaltningen 2001 och 2005.
Hon undersöker det existerar någon bristande överensstämmelse mellan hur resursfördelningen ser ut och  en rimlig fördelning utifrån politiska beslut.
Ingdén-Ringselle kan se vissa samband mellan resursfördelningen i proportion till folkmängdens storlek i bibliotekens ansvarsområden, men inte någon större prioritering för gruppen barn- och ungdomar
och inte heller för invånare med utländsk bakgrund. (Min kursiv).

Hon avslutar uppsatsen med en from förhoppning ”Inför den kommande omorganisationen inom SSB under 2008 blir det bli intressant att se om det äntligen går att lösa den ”gordiska knuten” med att få till en rättvis resursfördelning.”

Britt-Marie Ingdén-Ringselle är inte vem som helst, hon har 30 års efrarenhet av biblioteksabete i Stockholm och varit aktiv i stadsbibliotekets SKTF-avdelning. Jag  vet inte vilken mån hennes uppsats är full av undertexter och budskap ”mellan raderna” – men jag hoppas att man tar tillvara hennes kunskap och det hon pekar på: prioriterade grupper och insatser på papperet borde mötas av prioriteringar i verkligheten.
Som jag ser det handlar det om att definiera en värdegrund och sedan leva den.

Regional samverkan kring biblioteksdatasystem

Tack vare framgången med Umeregionens Mina Bibliotek och Stockholms Stadsbiblioteks biblioteket.se och förväntningarna Axiell Arena har det börjat röra på sig när det gäller intresset för samverkan över kommungränserna när det gäller samverkan kring gemenasamma biblioteksdatasystem, eller Intergrated Library Systems (ILS) som det vedertagna begreppet är.

Länsbibliotek Uppsala släppte en intressant rapport för några veckor sedan: IT=interaktion – en förstudie om IT-samverkan för kommunbiblioteken i Uppsala län  (pdf – 744kb). Det är en förstudie kring hur man ska kunna gå vidare i processen för att skapa ett gemensamt webb 2.0-baserat verktyg för kommunbiblioteken i länet.

Förstudien inleds med en presententastion av tre scenarios/nivåer för webbsamverkan på biblioteken i Uppsala län:

  • Gemensam webb
  • Gemensamt biblioteksdatasystem
  • Mediesamverkan

Man har plockat fram sju goda exempel på olika samverkansprojekt som man menar är speciellt intressanta att följa

Ett långt och mycket intressant stycke i förstudien handlar om metoder, alltså hur man arbetar med att skapa förutsättningat för att samarbeta. En tydlig tendens är vikten av förankring och delaktighet i projekten.
En tydlig tendens är att initiativen till utveckling kommer från dem som det berör, nämligen från kommunbiblioteken.  Den regionala nivåns roll är snarare att stödja än att driva processen. Ansvaret för att projekten ska lyckas ligger inte på länsbiblioteket utan snarare på de medverkande kommunbiblioteken.
Man kan jämför med projekt för, säg 10-15 år sedan. Då drev länsbiblioteken projekten, grovt generaliserat, på egen hand. I bästa kunde länsbiblioteken plantera utvecklingsidéer på kommunal nivå, men det var tillfälligheter och slumpen som avgjorde. Det här nya förhållningssättet med en större interaktion mellan olika aktörer inom ett län skapar nya förutsättningar för regional biblioteksutveckling.
Man skulle t o m kunna prata om Länsbibliotek 2.0!

Biblioteken i nordvästra Skåne har enligt SR Malmöhus likatade planer. Lyssna på intervjun med Elisabeth Aldstedt, bibliotekschef i Helsingborg,

Internationella Bibliotekets webbplats granskad

Emma Karlsson har skrivit en BHS-magisteruppsats om Internationella Bibliotekets vid Stockholms Stadsbibliotek webbplats. Undersökningen baseras på författarens egna intresse för webbplatsutveckling och ett konkret behov av en undersökning på IB. Emma Karlsson har därför fokuserat på hur navigation, layout och innehåll påverkar brukartillfredsställelse.

De frågeställningar hon ställer är ytterst relevanta för alla som på något sätt arbetar med webbplatsutveckling, oavsett om det är på bibliotek eller inte:
· I vilket syfte vänder sig användarna webbplatsen?
· Vad innehåller användarnas informationssökningsprocess när de besöker
webbplatsen?
· Hur påverkar navigation, layout och innehåll användarnas tillfredsställelse med
webbplatsen?
· Hur kan webbplats utvecklas för att förbättra tillfredsställelsen hos användarna?