Gunilla Herdenberg

Gunilla Herdenberg om KB:s nya uppdrag

Gunilla Herdenberg, chef för Kungliga Bibliotekets avdelning för nationell samverkan intervjuas av Kultur i Västs Framsidan om KBs nya arbetsuppgifter som nationell samordnare för det offentliga Bibliotekssverige.

 • Om det nya uppdraget att följa upp hur kommunerna följer bibliotekslagen säger hon:
  ”Jag tror att vi kommer att jobba mycket med kvalitet, till exempel genom att man sätter nationella kvalitetskriterier i förhållande till bibliotekslagen. Kanske lägstanivåer, men också strävansnivåer, så att man får en tydlig utveckling. Det är inte meningen att vi ska inspektera och komma med pekpinnar. Vi är ingen tillsynsmyndighet.”
 • Om relationerna till den regionala nivån säger hon:
  ”Det har tagit mig några veckor att sörja att vi inte fick hantera de pengar som nu kommer att gå från staten direkt till läns- och regionbiblioteken. Hade man följt vårt förslag hade de blivit mycket tydligare samarbetspartners och vi hade kunnat styra insatser på regionnivå med hjälp av de statliga pengarna. Som jag ser det nu är det istället informations- och lånecentralerna som kommer att stå oss närmast, och får bli vår kanal ut.” 

  ”Läns- och regionbiblioteken har nu inte längre något nationellt uppdrag, som de hade tidigare. Det är synd, för många saker hade vunnit på samarbete över regiongränserna, som arbetet med e-licenser, fjärrlån och Barnens bibliotek till exempel. Det är fortfarande meningen att vi ska samverka med läns- och regionbiblioteken, men det hade blivit enklare om vi också att hade fått de ekonomiska medlen, sammanfattar hon. (Min kursiv)

  En anmärkning: Några få läns- och regionbibliotek har nationella uppdrag på det sätt Herdenberg beskriver. Länsbibliotekens statliga uppdrag –  som i någon mån säkert också kan beskrivas som nationella, eftersom de innebär samma upprag över hela landet – formuleras dels i §4 bibliotekslagen, dels i § 5 i förordningen om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det vill säga av kulturdepartementet, inte av utbildningsdepartementet (som KB ligger under).

 • Om Libris framtid:
  ”Jag tror att Libris kan vara en gemensam katalog där alla poster är fria för alla Sveriges bibliotek inom ett till två år. Där har vi redan kompetensen hos oss.” (Min kursiv)