Bogstart

Bogstart (DK) – tidig språkinsats på biblioteken

Det danska Bogstart-projektet är avslutat. Förändrade läsvanor, bättre kontakt med bibliotekets användare och stimulans av barns läsförmågor är bara några av de områden  där Bogstart har gjort skillnad framgår av en aktuell rapport – ”Bogstart – tidlig sprogindsats på bibliotekerne” – från danska Slots- og Kulturstyrelsen.
Rapporten delar med sig av de erfarenheter som gjort i de åtta år som projektet hållit på. Den ger också en rad goda råd som kan ge stöd till folkbibliotekens och andra aktörers insatser för att inspirera till läsning och språklig utveckling för förskolebarn i hemmiljö.

Projektet har bland annat gett biblioteken möjlighet att få kontakt med invånare som inte normalt sett använder sig av biblioteket och som inte är vana att läsa tillsammans med sina barn. När bogstarts-förmedlarna kom hem till folk med en bokgåva skapade en grund för en likvärdig och personlig dialog med familjerna. 58 procent av föräldrarna som deltagit i projektet menar att Bogstart har ändrat deras läsvanor.

Danska Bogstart utvärderat

Bogstart är den danska varianten av engelska Bookstart – och därmed kusin till Kulturrådets motsvarighet Bokstart Sverige. Nu är verksamheten utvärderad av Helle Hygum Espersen, forskare på Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Utvärderingen heter Evaluering af samarbejdet i Projekt Bogstart:  En opsøgende biblioteksindsats over for familier med førskolebørn i udsatte boligområder.

Utvärderingens slutsatser hör  att i det framåtriktade förebyggande insatserna med fokus på utsatta barnfamiljers läsning med förskolebarn med fördel kan fokuseras på att

(ursäkta min halvtaskiga översättning):
  • skapa en tydlig strategisk ram och prioriteringar när det gäller hur – och varför – biblioteken framöver kan genomföra sin roll för att genomföra förebyggande insatser i lokalsamhället i nära samarbete med andra aktörer, så som nationella och lokala myndigheter och enskilda bibliotek. Ramen kan vara grundad i en kombination av en kulturell roll och en organisatorisk, strukturell roll som en oberoende spelfördelare, samlingspunkt och koordinator av olika erbjudanden. Bibliotek kan på grund av sin ”fria och kulturella roll” utveckla en lokal infrastruktur och underlätta samarbeten om aktiviteter och biblioteksservice om språk, läsning och kultur som en organisatorisk ram inom kommunerna.
  • stärka och vidareutveckla biblioteken kulturella roll och deras fokus på berättelsernas narrativa kvalitet i de utsatta bostadsområdenas befintliga arenor (föreningar, kulturhus, social bostadssociala översiktsplaner, etc.) genom att upprätta samarbeten med andra lokala aktörer om kapacitet, kunskapsutveckling  och kontakter. Genom ett nära samarbete med experter inom språkinlärning och språkstimulans kan det skapas kopplingar till professionell språkstimulans.
  • stärka och utvidga biblioteken kunskaper att  förhandla i samverkan med det kultur- och biblioteksfackliga området. Stärka relationsmässiga kompetenser som kan användas i förhållande till de familjer som besöks, i bibliotekets dagliga verksamhet och i fråga om att upprätta ett samarbete i lokalområdet och bygga starka ramar över organisationsgränserna.
  • stärka de strukturella och kulturella förutsättningar för tvärorganisatoriskt samarbete genom att prioritera att det  byggs upp en starka organisatoriska ramar baserad på kunskap om nätverksbaserade, horisontella samarbetsavtal och utåtriktad verksamhet och stärka medarbetarnas beredskap – och möjligheter – att samarbeta över och delta i den uppsökande verksamheten.

 

Bogstart ger en bra bokstart

Danska Styrelsen för Bibliotek och media satsar genom projektet Bogstart  på att ge stöd till läsning för småbarn i ”utsatta” stadsdelar. Ett Bogstartsprogram förser barn i utsatta bostadsområden med gratis bokpaket vid fyra tillfällen innan barnet fyller 4 år. Det er biblioteken som ansvarar för projektet som förutom bokpaketen innehåller aktiviteter och information till foräldrana om barns språk och läsning.

Bogstart är inspirerat av det engelska Bookstart som når ut till 90 % av barnen i Storbritannien.