webbutveckling

Gästbloggare: Kalle Laajala

Webben är medel, inte mål. Diskutera detta i övning 6.

Kan det vara så olyckligt att kollegor runtom i landet idag, 2012, sitter och diskuterar bibliotekens webbarbete som något som lagts på allt annat – som tar tid från ”andra verksamheter”? Har inte bestånd, kunnande och bemötande relevans också i det virtuella? Hur ska man annars korrekt bedöma och utvärdera webbtjänster som Bibblan svarar, sökguider, integrerade kataloger, lästipsbloggar, arbetet med Digidel 2013 och annat?

Detta tänkte jag när jag sent omsider läste Biblioteksföreningens Olika syn på saken : folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal (2011) med tillhörande studiehandledning (pdf). Läsvärt och intressant. Rekommenderas, även om jag alltså har invändningar som jag ska utveckla. Är du bekväm av dig ser du författaren Anna Kåring Wagmans sammanfattande videopresentation.

Kortkort: användare (inklusive icke-användare) och personal tillfrågades hur de värdesätter olika biblioteksaspekter. Mest värdesätter användarna kunnig personal och gott bemötande, följt av bra tillgänglighet och utbud och så vidare i en fallande skala. Slutsats: det finns en klyfta, användarna är mer ”traditionella” än personalen. Mest syns det i värderingen av ”en bra hemsida”: mycket viktigt enligt 22 % av användarna mot 83 % av personalen. Rapporten poängterar att inte ens de yngre användarna (18-34 år) lägger särskilt stor vikt härvidlag. Utifrån resultaten togs så ett studiepaket fram för resonemang om folkbibliotekens uppdrag och framtid.

Övning 6 häri rör ”hemsidan” och föreslår diskussionspunkter. De inleds utmärkt men landar dessvärre i ett par rätt icke-konstruktiva frågor: ”Hur mycket tid och resurser lägger ni på hemsidan i jämförelse med andra verksamheter?” och ”Har hemsidan fått ett symbolvärde?”

”Fysisk bias”

Jag vill alltså dröja vid studiens två webbrelaterade frågor till användarna. Författaren har vänligt låtit mig ta del av datat kring dessa. Jag menar att studien har en ”fysisk bias” som gör svaren om webben svårjämförbara med de övriga. Ser man studiens frågor som helhet, tycks lokalen utgöra navet som allt kretsar kring. De två webbfrågorna ställdes så här:

 • ”Vad tycker Du? Hur viktigt är följande när Du besöker ett bibliotek? Att biblioteket har en bra hemsida”
 • ”Vad tycker Du? Hur viktigt är följande när Du besöker ett bibliotek? Att Du kan sköta biblioteksärenden själv på bibliotekets webbplats”

Redan formuleringarna antyder ett fysiskt besök vilket riskerar underminera värderingen av webbaspekten som sådan. Ett större problem är att frågorna saknar innehåll. För vad innebär ”en bra hemsida”, eller hemsida överhuvudtaget i bibliotekssammanhang? Ska respondenten bedöma katalogen, webbplatsen eller eventuella bloggar? Summan av dessa? Och på vilken nivå ska värderingen göras, om sidorna – som så ofta – är del av en kommunsajt? Vilka ärenden mer exakt är det man ska kunna sköta?

Alltså: vilka sysslor ska användaren tänka in i de två ”tomma” frågorna, när övriga frågor är så pass mer konkreta och uttryckligen nämner saker som: kunnig personal, lätt att hitta material, snabb kontakt, aktiviteter för barn, tydligt uppvisat utbud, samhällsinformation, lästips, föredrag, debatter med mera? Frågeställaren tvingas förlita sig på respondentens eventuella förkunskaper om bibliotekswebbar – eller på vederbörandes fantasi. Det kan inte att uteslutas att de två webbfrågornas ospecifika karaktär påverkat svaren och därmed klyftan i resultaten: att den för personal tydliga nyttan faktiskt var oklar för användare (och icke-användare, märk väl).

Fråga rätt

Men oavsett. Är ”hemsidan” – och bibliotekens nätvaro i bredare mening –  verkligen något som står jämte dessa sysslor? De är väl snarare en samling metoder att göra även detta traditionella arbete – och i vissa fall utveckla det. Nära nog alla sysslorna är ju relevanta också (eller särskilt) i webbsammanhang. Egentligen är det bara frågorna som rör lokalen, miljön och närheten till biblioteket som strikt hör till den fysiska domänen. Arbetet via webben respektive lokalen är inte väsensskilda, men deras förutsättningar ser olika ut, vilket också måste beaktas när man studerar dem. Frågorna måste ställas på rätt sätt.

Det är möjligt att man i en prioriteringsdiskussion på ett bibliotek måste komma fram till att viss nätvaro ska minska. Men det kan inte ske urskillningslöst, betraktande ”hemsidan” som en monolit. Grunda det snarare på en analys av typen nej, vi når inte just denna målgrupp, vi löser inte denna specifika uppgift särskilt bra via webben, så vi omfördelar enligt X.

Prognostisering ändå

Om man ändå skulle visualisera svaren på de två webbfrågorna som stapeldiagram baserat på användarnas ålder, uppenbarar sig två trendlinjer. Extrapolerat för uppväxande grupper antyds ett minskande svarsbortfall rörande webbfrågor (man vet allt säkrare vad man tycker i ämnet?), samtidigt med en klart positivare värdering av webbaspekterna (man förväntar sig och uppskattar bra webbtjänster i allt högre grad?).

Frågan om att sköta ärenden via webben gav fler positiva svar än frågan om ”bra hemsida”. Kan det vara för att ärendefrågan är snäppet mer konkret? Vad hade hänt om man lagt till en ännu konkretare fråga, till exempel dagsaktuella: hur viktigt är det att enkelt kunna ladda ned en e-bok via webbplatsen? Hade siffrorna skjutit i höjden? Kanske. Kanske inte. En sådan fråga hade i alla fall tydliggjort att webben är medel och inte mål.

Diskussionsförslag

Jag vet inte hur mycket studiepaketet hunnit användas men om det fortfarande är aktuellt, och ni står i begrepp att fördjupa er i skriften, föreslår jag att ni i marginalen plitar dit några alternativa diskussionspunkter till övning 6:

 • Varför tycks så få användare värdera en bra bibliotekswebbplats om nu studier visar att uppväxande generationer menar sig hitta den information de behöver via just internet?
 • Varför ska biblioteken jobba på och via webben?
 • Vad händer om biblioteken låter bli?
 • Hur kan ”rummet” och webben samverka?

Om folkbibliotekens webbplatser

Linda Marnelius har precis kommit med som B/I-magisteruppsats om folkbiblioteken på webben. Uppsatsen är en kvalitativ studie av ett urval folkbibliotekswebbar.  Författaren har tittat  närmare på bibliotekwebbarna på följande bibliotek:

 • Arkenbiblioteket
 • Halmstads bibliotek
 • Linköpings bibliotek
 • Malmö stadsbibliotek,
 • Norrköpings stads-bibliotek
 • Säffles bibliotek
 • Örebro stadsbibliotek
 • Mina bibliotek

”Det är förstås synd att allt det arbete som bibliotekspersonal lägger på biblioteksbloggar, uppdaterade boktips, bilder och nyhetsbrev inte blir mer levande och inte har något forum för mer deltagande. Detta väcker funderingar kring huruvida det saknas ambition att göra något mer av sina bibliotekswebbplatser än att tillgängliggöra de fysiska bibliotekens service och samlingar.” Min kursiv.

Palles Gavebod är snart klar

Palles Gavebod heter danska biblioteks gemensamma webbplats för barn, 8 – 12 år. Man presenterar sig som en stor media-butik.  Här ska de danska barnen spela spel, läsa recensioner, hitta intervjuer med kända personer, delta i tävlingar med mera.
26 mars släpps webbplatsen i skarpt läge. Fram tills dess är den i beta. Just nu i gamma, skulle jag vilja påstå.

Projektet har utvecklats i samarbete mellan Styrelsen for Bibliotek og Medier, Copenhagen Bombay, Konform och DBC. Enligt Ting-bloggen bygger webbplatsens teknik på databasen (?) Ting. (Jag vet inte om ”databrunn” är ett färståbart begrepp här)

Webbplatsens innehåll skapas av 9 redaktioner. Sex fasta fackredaktioner bemannade med barnbibliotekarier som ansvarar för sin medieform och tre temaredaktioner som ansvarar för de temaområden som kommer att presenteras.

Vanligaste sökningarna på svenska kommuners webbplatser

Euroling SiteSeeker har tagit fram statistik på de vanligaste sökningarna på 49 svenska kommuners webbplatser. Totalt har 8,7 miljoner sökfrågor analyserats. Föga förvånande söker man mest efter tjänster som har med barnomsorg att göra.
”Generellt handlar de vanligaste sökningarna på svenska kommunsidor om kommunala basfunktioner som omsorg och sophantering samt kommunala verksamheter som simhallar och bibliotek.”

Plats / Sökterm / Antal
1. Förskola, dagis 179 168
2. Lediga jobb, lediga tjänster, jobb 51 980
3. Bad, simhall, badhus, simhallen 42791
4. Återvinning, åvc, sopstation 40 692
5. Bibliotek, biblioteket 36 396
6. Sommarjobb, feriejobb 21 186
7. Hotell, vandrarhem 20 695
8. Karta, kartor 13 610
9. Parkering, boendeparkering 10 386
10. Matsedel 8 327

2.0-teknologier för folkbibliotek

Om folkbibliotekens användning av sociala nätverk – i det här fallet MySpace – och bloggar skriver B/I-studenterna Madeleine Andersson och Irina Moilanen i sin magisteruppsats ”Ytterligare en dörr till biblioteket – en kvalitativ studie om folkbiblioteks användning av Web 2.0-tjänsterna blogg och MySpace”
Författarna har intervjuat folkbibliotekspersonal som bloggar eller som jobbat med bibliotekets MySpace  sida.

Bloggar man har tittat närmare på:
Boksynt
Emmaboda biblioteksblogg
Barbabloggen

Vuxenbloggen 
Ungdomsbloggen

MySpace-bibliotek
Botkyrka
Eksjö
Höganäs
Norrköping

Det är många intressanta och tänkvärda saker som författarna kommer fram till (mina kursiveringar):
”MySpace-kontona och bloggarna startades upp i samråd med bibliotekscheferna, vilka alla var positiva till tjänsterna. Dock kan man ana att cheferna inte har insett
värdet av arbetet med tjänsterna. Detta då många inte erkänner arbetet med tjänsterna som ”vanliga” arbetsuppgifter utan bibliotekarierna får ta sig tid till att arbeta med dem utöver sina övriga arbetsuppgifter.”

”En svårighet vad gäller fastställande av klara mål för sina Web 2.0-tjänster för biblioteken är att då de vill prova på en tjänst för ett visst ändamål vill de samtidigt göra reklam för biblioteket i sig. Detta kan orsaka oklarhet med vad man vill åstadkomma med bloggarna eller MySpace-kontona.”

Interaktionen är låg på tjänsterna oavsett den tid de har varit igång, från fyra månader till två år. Detta kan ha ett samband med att man från start inte alltid har haft ett klart mål, klar målgrupp och klart innehåll.”

”För att få till stånd högre interaktion kanske flera folkbibliotek tillsammans skulle uppföra en gemensam webbplats med bloggar. Med större regioner som samarbetar kring en webbplats skulle biblioteken kunna nå ut till ett större befolkningsunderlag vilket resulterar i att fler kan använda sig av tjänsten, med detta skulle interaktionen kanske öka. Detta kan göras genom att biblioteken i en större region skapar bloggar efter olika målgrupper på en gemensam webbplats istället som idag då många bibliotek har enskilda bloggar utspridda på Internet med breda målgrupper. Målgrupperna för webbplatsens bloggar skulle i så fall bli mer regionala än lokala som fallet är idag.”

Jag tycker om titeln på uppsatsen ”Ytterligare en dörr…”. Det signalerar ingång till ett bibliotek som både finns i verkligheten och virtuellt. Jag tror att det är strategiskt viktig att inte definiera bibilbiotekens exixtens på sociala webbar som biblioteksfilialer utan snarare som dörrar.

Inte ett ord om Bromölla.

Om att marknadsföra bibliotek på www

Lisa Hartonen och Emelie Sahlström har skrivit en BHS-magisteruppsats ”Att visa framsidan är självklart” . Uppsatsen handlar om exponering av medier på folkbiblioteks webbsidor, dvs om marknadsföring av bibliotekets tjänster på webben.

Författarna konstaterar att arbetssituationen på landets folkbibliotek gör att ”det på vissa bibliotek är så mycket att göra för så få personer att något ovillkorligen blir lidande – ofta är det webbsidorna och därmed
även exponeringen på dessa.”
Med stöd i forskning och empiri att exponering av medier påverkar cirkulationen positivt ger författarna konkreta råd för marknadsföring:

 • Målgruppen är A och O
 • Ha en tydlig marknadsstrategi 
 • Överväg att låta exponeringsrutinerna ingå i lämpliga riktlinjer 
 • Placera exponeringen på en framträdande plats. En exponering som ingen hittar till, gör heller ingen nytta
 • Se till att exponeringen syns. Hellre färre och bra exponeringar än fler och sämre.
 • Exponera på nya, spännande sätt där formen väcker uppmärksamhet, t ex filmklipp
 • Hitta inspiration till exponeringen där man vanligtvis inte letar. Hur kan man ta lärdom av
  inredningsbloggarnas lockande layouter för att få användare att vilja titta närmre på ett boktips?
 • Visa innehållsförteckningen om det är facklitteratur som exponeras, låtlistan om det gäller en CD.
 • Skapa interaktiva moment på webbsidan. Låt användarna bli delaktiga genom att exempelvis få recensera själva eller diskutera mediet i direkt anslutning till exponeringen.
 • Om det är möjligt; bjud besökaren på ett kapitel ur boken, eller en frekvens ur filmen, så får användaren sedan avgöra om hon vill låna eller

Nyfiken på Content Management Systems?

Content Management Systems (CMS) kallas i bland på svenska ”innehållshanteringssystem” eller ”webbpubliceringssystem” – ett exempel är Drupal. Drupal har blivit något av de amerikanska bibliotekens kelgris. Nåja, den används iaf.
För den som är intresserad av användningen av Drupal så rekommenderas senaste numret av Library Technology Reports som är ett temanummer om CMS.

För den som har tillgång till EBSCO Host MAster File Elite kan läsa den där.