skola

Berättelser förändrar!

Läsrörelsen har låtit Olle Nordberg, forskare med speciell inriktning på tonårsläsare och litteraturdidaktik från Uppsala universitet utvärdera projekt Berättelser som förändrar – ett projekt som lyft fram berättande i skönlitteratur i skolan.

Utvärderaren konstaterar att alla medverkande i projektet – elever, lärare, bibliotekarier – har sett ett intresse i att delta och de allra flesta har upplevt att projektet har haft ett positivt inflytande på deras skolor och på dem själva som personer, elever, yrkesutövare och inte minst som läsare. Arbetet med läsning i de skolor som medverkat fortsätter i projektets anda oavsett om det inneburit nya sätt att jobba eller bidragit med ny energi in i ett pågående läsarbete med liknande inriktning.

”De rika exemplen på elevarbeten, utställningar, filmer, bilder och så vidare som rent fysiskt fyllt de medverkande skolornas bibliotek och allmänna utrymmen är ett högst påtagligt led i denna utveckling” menar ytvärderaren.

Att betona den gemensamma läsningen och fokusera på innehållet, inte på läskontroll och betygsättning har fungerat hos de som medverkat i projektet. Projektet har kunnat påverka såväl organisering av pedagogik som litteraturundervisningen i stort. Allra störst betydelse har dock projektet för eleverna. Eleverna lyfter fram det gemensamma arbetet och diskussionerna som något som utmanat och utvecklat deras eget tänkande. Många betonar att boksamtalen hjälpt till i läsprocessen och öppnat för insikten att man kan förstå ett litterärt verk på många olika sätt.

När elevkommentarerna sätts i relation till lärarnas utvärderingar framgår ännu tydligare projektets betydelse för det fortsatta arbetet i klassrummen. Nordberg menar att den allra viktigaste effekten av projektet är att läsupplevelsen verkligen har hamnat i fokus. De flesta ungdomar som deltagit har fått erfara hur det känns att ha en stark läsupplevelse, och hur berikande det är att dela den med andra som läst samma sak. Många elever skriver uttryckligen att de har haft sitt livs största eller första riktiga läsupplevelse under projektets gång.

Ladda ner utvärderingen här.

NSG: En likvärdig skola kräver likvärdiga skolbibliotek

Nationella skolbiblioteksgruppen har uppvaktat SKL med en skrivelse om att skolornas huvudmän ska satsa resurser för att svara mot skollagens krav på skolbibliotek. I skrivelsen heter det att medie- och informationskunnighet  en förutsättning för att eleverna ska klara sin skolgång. Eleverna ska uppnå en hög grad av källkritiskt tänkande, kunna söka och hitta information.
Vidare heter det att  ”MIK är i grunden en läsförmåga för en digital verklighet. Då behövs naturligtvis också grundläggande läsförmåga. Den är en central del av all inlärning i vårt textbaserade samhälle. En skolbibliotekarie i ett välfungerande skolbibliotek ger rektor en av de pusselbitar som behövs. Bibliotekarien har kompetens bland annat inom litteratur och MIK, tillsammans med lärarna kan bibliotekarien arbeta för elevernas måluppfyllelse.”

NSG uppmanar: ”Samma vilja som regeringen visat måste också komma till uttryck i kommuner, bland lokala politiker men också bland rektorer och skolledningar.” – Rimligen borde uppmaningen även gälla ansvariga på friskoleföretagen.

Sex trender för lärande (US): NMC Horizon Report 2015 K-12

Amerikanska NMC (New Media Center) gör årligen trendspaningar, Nu är det dags för skolans värld. Eftersom det handlar om lärande så har spaningen också bäring på (skol)bibliotek. Även om det primärt handlar om amerikanska förhållanden är det värda att hålla koll på från vårt perspektiv.
NMC Horizon Report 2015 K-12

 • Rethinking How Schools Work
 • Shift to Deeper Learning Approaches
 • Increasing Use of Collaborative Learning Approaches
 • Shift from Students as Consumers to Students as Creators
 • Increasing Use of Hybrid/Blended Learning Designs
 • Rise of STEAM Learning (STEM står för science, technology, engineering, and mathematics)

 

Partille stories!

Partille stories  är ett läs- och skrivprojekt för barn och unga i Partille kommun. Temat för hösten 2014 är fantasy. Bakom projektet finns ett gäng lärare som drivs av viljan att skapa undervisning som engagerar.

Våren 2015 får Partille Stories   ett TALA-spår där fokus ligger på att stärka unga att höras. Partilles elever kommer att bli ännu bättre på att underhålla, informera och övertyga.Då kommer besök av en retorikexpert med lämplig inriktning att ingå i projektet.

 

 

Ny Horizon-rapport om skolor i Europa

New Media Consortium (NMC) och EU-kommissionen har precis släppt sin första Horizon-rapport som beskriver trender och tendenser som är aktuella för lärande i europeiska grundskolor och gymnasier.

Rapporten finns för närvarande endast på engelska men lär komma på svenska inom kort.

Kapitelrubrikerna:

Growing Ubiquity of Social Media
Rethinking the Role of Teachers
Increasing Focus on Open Educational Resources
Increasing Use of Hybrid Learning Designs
Evolution of Online Learning
Rise of Data-Driven Learning and Assessment
Integrating ICT in Teacher Education
Students’ Low Digital Competence
Blending of Formal and Non-Formal Learning
Cloud Computing
Tablet Computing
Games and Gamification
Mobile Learning
Virtual and Remote Laboratories

Barnlitteratur i skolan (DK)

Danska Kulturstyrelsen har stött ett utvecklingsprojekt som släppt boken ”Børnelitteratur i skolebiblioteket”. Projektet har satt fokus på att stärka skolbibliotekariens nyckelposition som kunskapsförmedlare när det handlar om barnlitteratur och litteraturpedagogik till kollegorna i skolorna. Den nya boken handlar om danska barns läsvanor, skolbibliotekariens nya roll och alternativa genrer inom barnlitteratur.

Med IKT som pedagogisk metod

 Hur lärare använder, eller oftast inte, IKT i skolundervisningen är ett ämne som man kan närma sig på olika sätt. Gästbloggare Anneli Friberg hade ett par intressanta synpunkter i sitt inlägg härförleden. Elsa Dunkels har bl a tagit upp hur mobiltelefoner kan användas i skolan.

Stefan Svedberg heter en pedagog och forskare utgår från uppfattningen, att elever i samverkan skapar kunskap utifrån insamlad och källkritiskt granskad information i stället för att fungera som enbart mottagare av information. Det handlar med andra ord i allt väsentligt om en social och kritiskt granskande skapelseprocess i det livslånga lärandets tjänst.

I sin senaste bok ”Informationssökning med IT som ett led i ett undersökande arbetssätt – ett exempel på kollaborativt lärande” försöker Svedberg visa på hur elever tillsammans i en skolsituation kan utveckla sin digitala kompetens. Boken beskriver hur man använder IT i undervisningen för att söka, jämföra, kritiskt granska, utbyta och redovisa information. 20 högstadieelever får i uppgift att använda ett undersökande/ probleminriktat arbetssätt, där IT-användningen underlättar den pedagogiska processen och lärandet. Boken är främst tänkt att kunna användas som fortbildningsmaterial för lärare i grundskolan, men borde vara intressant även för andra. Arbetssättet är tidigare beskrivet i HumanIT (nr.1, 2000). En sammanfattande artikel finns även i nättidningen Kulturen: ”Att lära eller inte lära med IKT?

Ömsesidig förståelse – slutrapporten

Projektbloggen Ömsesidig förståelse? låter meddela att projektets slutrapport ”ÖMSESIDIG FÖRSTÅELSE?
Internet, språklig kompetens och teknikförståelse i skolan” är klar och kan laddas ner. Det är Per Johansson och Stefan Pålsson som sammanställt ocj skrivit rapporten.

”…vi ser tydligt att de sociala medierna i förlängningen kan komma att revolutionera skolan och dess undervisning i högre grad än Internet använt enbart som käll- och materialsamling…”

Nordic Journal of Digital Literacy

Tidskriften Digital Kompetense har bytt namn till Nordic Journal of Digital Literacy.

NJDL beskriver sig som ett  pedagogiskt forum för informations-och kommunikationsteknik (IKT) i lärande och utbildning. material och recensioner.

NJDL:s målgrupp är forskare, skolmyndigheter, skolledare, lärare vid universitet och högskolor, och andra som intresserar  sig för utbildning och skolor. Rent allmänt är den intressant för omvärldsbevakning även för bibliotek och andra intresserade.

Nr 1/2010 har ett tydligt barn och ungdomsperspektiv. Och kan laddas ner här.

Innehåll:

 • Understanding Children’s and Young Adolescents’ Media Practices: Reflections on Methodology av Ulrika Sjöberg
 • From Chat in Public to Networked Publics Childrens Online Communication and Changing Technologies av Vebjørg Tingstad
 • Young Boys Playing Digital Games From Console to the Playground av Pål Aarsand
 • Educating the Digital Generation Exploring Media Literacy for the 21st Century av Ola Ersta
 • A Critical Perspective on Online Safety Measures av Elza Dunkels