Professionell läsning

Skam och biblioteksångest

Det är nödvändigt att analysera de sociala känslor som ligger bakom den ångest hos en del av de som undviker biblioteksmiljön säger Erin L. McAfee i en artikel i College and Reaserch Libraries. Enligt henne är det viktigt att förstå vilken roll känslan av skam har i sammanhanget. Biblioteksanvändarens känsla av skam är den dominerande känslan när biblioteksanvändare upplever biblioteksångest och upplever sig utestängda från bibliotekssammanhanget och från uppmärksamheten från bibliotekspersonalen.

Läs mer: Shame: The Emotional Basis of Library Anxiety

Läs också Cecilia Herdenstams magisteruppsats om Library anxiety här.

Den nya förordningen om statsbidrag till folkbibliotek

Den nya förordningen om statsbidrag till folkbibliotek träder ikraft om ett par dagar.

Den nyfikna kan hitta den t ex här.
Den late kan läsa den nedan:

Inledande bestämmelser
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner för
1. utveckling av folkbiblioteksverksamheten och
2. folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur.
Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.
Syfte
2 § Ändamålet med statsbidragen är att
1. öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet i hela landet, och
2. bidra till att tillgången på litteratur på folk- och skolbiblioteken förbättras i syfte att främja intresset för läsning och litteratur.
Bidragsform
3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas i form av projektbidrag och bidrag till kostnad för inköp.
Förutsättningar för statsbidrag
4 § Bidrag enligt denna förordning får endast beviljas till en kommun som har upprättat en biblioteksplan enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801). Bidrag för utveckling av folkbiblioteksverksamheten
5 § En kommun får beviljas projektbidrag för att öka utbudet av och tillgängligheten till folkbiblioteksverksamhet. Projekten ska i första hand syfta till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen (2013:801). Bidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur
6 § En kommun får beviljas statsbidrag för folk- och skolbibliotekens inköp av litteratur. Statsbidraget ska användas för inköp av främst barn- och ungdomslitteratur, men också för inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungdomars intresse för läsning.
7 § En förutsättning för inköpsbidrag är att kommunen för det år bidraget betalas ut avsatt egna medel till inköp av medier till folk- och skolbibliotek för ett belopp som uppgår till minst summan av föregående års medieanslag och att den del av anslaget som avser medier för barn och ungdomar inte har minskats. Med medier avses i denna förordning böcker, tidningar, tidskrifter, AV-medier, databaser, licenser och liknande produkter som ett bibliotek införskaffar huvudsakligen i syfte att tillhandahålla sina besökare. Med medieanslag avses anslag för inköp av medier. Ärendenas handläggning
8 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Statens kulturråd.
9 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig. Ansökan ska innehålla uppgifter om
1. vad bidraget ska användas till, och
2. en redovisning av hur det uppfyller ändamålet med bidraget.
10 § Statens kulturråd ska vid sin fördelning av projektbidrag särskilt ta hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet och om projektet kan få långsiktiga effekter.
11 § I ett beslut om bidrag ska anges
1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och
2. sista dag för redovisning enligt 12 §.
Redovisning
12 § En kommun som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska vid den tidpunkt som anges i beslutet lämna en redovisning till Statens kulturråd av hur de mottagna medlen använts. Kommunen ska samtidigt redovisa vilket resultat som har uppnåtts i förhållande till det ändamål som bidraget beviljats för.
13 § En kommun är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Statens kulturråd behöver för att granska redovisningen.
14 § Statens kulturråd ska i samband med att de lämnar in sin årsredovisning till regeringen även lämna en redogörelse för vad statsbidragen har använts till, och om möjligt, en bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidraget. Återbetalning och återkrav
15 § Kommuner som tagit emot bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldiga om
1. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som bidraget beviljats för,
2. om kommunen inte avsatt egna medel till inköp av medier enligt 7 §, eller
3. en redovisning enligt 12 § inte har lämnats.
16 § Statens kulturråd ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 15 §. Statens kulturråd får helt eller delvis avstå från att kräva tillbaka statsbidraget, om det finns särskilda skäl för det.
Bemyndigande
17 § Statens kulturråd får meddela närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.
Överklagande
18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Övergångsbestämmelser 2018:66
1. Denna förordning träder ikraft den 15 mars 2018.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande ifråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.

 

Lästips om lästips

Mellan bibliotekskollegor dyker det ibland upp frågor som handlar om att få tips på böcker som passar för vissa målgrupper eller i olika sammanhang. Ofta är det relaterat till boktips, bokprat eller bok- och författarpresentationer som ska genomföras. Och det utifrån det faktum att en biblioteksanställd faktiskt inte hinner läsa allt. Då är det skönt att det finns de som nästan gjort det och vill dela med sig och som dessutom kan ge råd om arbetsmetoder.

Sådana bok- och metodpresentationer är något som BTJ Förlag har specialiserat sig på. Det är lite märklig genre – kommenterade och annoterade anmärkningar om böckers handling och innehåll. Dvs det är knappast något som du sträckläser utan fungerar mer som komplement till inköpskällor och för att få inspiration till olika teman.

När den här typen av handböcker fungerar som bäst blandas bokbeskrivningarna med metoder, bakgrundstexter och analyser kring det aktuella temat. Aktuella teman just nu är normkreativitet i barn- och ungdomsböcker, skrivande/skrivfrämjande och feministisk fantasy och science fiction.

Framtidens bibliotekssystem

”Framtidens bibliotekssystem måste vara många saker: individualiserat, anpassningsbart, kunna stärka människors egenmakt, responsivt, tillgängligt – men det kan bara vara de sakerna om vi håller vårt fokus på att bygga för och med våra användare.”

Läs mer:

Vem kan man lita på? Bibliotekarier? Ja, kanske

Engelska biblioteksorganisationen CILIP har frågat den engelska allmänheten om vilket behov av trovärdig information de behöver och vilka yrkeskategorier de litar mest på.

• 66% håller med om att det är svårare än någonsin att hitta trovärdig information.
• 84% håller med om att de litar på information när den ges av en yrkeskunnig.
• 90% håller med om att det är viktigt att människor utbildas i att hitta trovärdig information.

Här är listan på de mest trovärdiga yrkeskategorierna i Storbritannien:

Om konsten att bevaka den tekniska utvecklingen inom biblioteksområdet

För dig som är nyfiken på hur du bäst kan bevaka nya tekniska trender inom biblioteksfältet kan den senaste utgåvan av Library Technology Reports vara en bra startpunkt. David Lee King delar med sig av sina tankar och erfarenheter. Målet är att hjälpa dig att bli bättre förberedd för teknikutvecklingen nu och i framtiden. Här kan du hämta hela tidskriften i fulltext.

Denna utgåva av LTR utforskar fyra viktiga områden:

 • varför borde du som biblioteksanställd ska vara intresserad av den tekniska utvecklingen och följa ned i trebderna
 •  de trendspanare som du borde följe och hur du följer dem – ganska amerikanskt perspektiv, men helt OK
 • praktiska sätt att införliva nya tekniktrender i ditt bibliotek
 • hur du förbereder dig och lär dig när du inte behöver följa trender.

Bokbranschen går igenom ett skifte – fler böcker konsumeras via digitala abonnemangstjänster

Bokbranschen går igenom ett skifte där en allt större andel böcker konsumeras via digitala abonnemangstjänster. Bokkonsumenterna läser allt mer i digitala format och förväntar sig allt större tillgänglighet. Det är de internetbaserade försäljningsaktörerna som driver tillväxten på bokmarknaden, samtidigt som den fysiska bokhandeln och dagligvaruhandeln har fortsatta utmaningar, säger Erik Wikberg forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och författare till Svenska Bokhandlareföreningens och Svenska Förläggareföreningens årliga  översikt över bokbranschen i rapporten BOKEN 2018 – marknaden, trender och analyser.

Barn- och ungdomslitteraturen visade en fortsatt ökning under 2017. Totalt ökade denna genre med 3,6 procent. Barn och ungdom skiljer sig från andra genrer genom att den uppvisat en långvarig och konsekvent försäljningsökning. Den procentuella ökningen var något större än föregående års ökning. Den långvarigt ökande försäljningen är intressant att notera eftersom ökningen sker från redan höga nivåer (min kursiv).

Genrerna humaniora, deckare och spänning samt utländsk litteratur ökade också, medan skönlitteratur, facklitteratur och populär facklitteratur minskade. Ett litet antal storsäljande titlar har drivit upp försäljningen inom genren humaniora.

Läsfrämjande som verktyg för biblioteksutveckling: Dela läslust

Mellan 2015 och 2017 bedrev folkbiblioteken och de regionala biblioteksverksamheterna i fyra mellansvenska län det läsfrämjande projektet Dela läslust. Nu har ansvariga för projektet samlat sina mest intressanta lärdomar, reflektioner, exempelberättelser och framåtblickande frågor i en rapport: Dela läslust – Hur går vi vidare? Tanken är att skriften ska fungera som diskussionsunderlag på biblioteken och inspirera till fortsatt arbetet med läsfrämjande – men också bidra till lärande och verksamhetsutveckling. Den röda tråden i projektet handlade om lärande – såväl på ett individuellt plan för bibliotekspersonalen som på ett organisatoriskt.

Det fokus jag har när jag läser rapporten är inte främst läsfrämjerit i sig – även om det görs intressanta nedslag och erfarenheter i exemplen.
Rättviks bibliotek har jobbat med ett systematiskt arbete kring läsmiljöer:”Veckans läsrum” och dragit lärdomar som ”att ett förändringsarbete handlar mycket om kommunikation
och tydlighet och att det är rätt personer på rätt plats. Det har också visat sig vara viktigt att det finns en vilja till förändring och mod att våga prova.”
Håbo bibliotek jobbade med  Läsfrämjande möten och en timmes lästid om dagen, men i delprojektet kunde man hitta brister kring de befintliga mötesstrukturerna, arbetsorganisation och prioriteringar – något som projektet blev verktyg för att ställa till rätta. Genom att låta ett projekt få genomsyra arbetet och ta plats, så kan också verksamheten förändras i grunden.

Det som är mest intressant är att se hur det går att använda en ganska traditionell biblioteksverksamhet som utgångspunkt för verksamhetsutveckling för hela biblioteksområdet. Och därmed ställa frågor som berör såväl platsen, som medierna, som personalens kompetenser (Litteraturkännedom, Förmedlingskompetens, Målgruppskännedom, Forskningsorientering) men också om ledarskap och medarbetarskap och hur personalen tillsammans kan förhålla sig till det läsfrämjande uppdraget.

Jag har fastnat för följande statements och slutsatser (min kursiv):

 • ”…projektet haft störst genomslag i kommuner där chefen varit positiv och drivande i arbetet, eller tydligt delegerat ansvar för till exempel en process till någon eller några medarbetare. Dock påtalar en del processledare att de känt sig ensamma i sin roll, och att det varit otydligt vilket mandat de egentligen haft, till exempel i vilken utsträckning de kunnat ta sina kollegors tid i anspråk.”
 • ”…redan kompetenskartläggningen synliggjorde hur viktigt samtalet kollegor emellan är. Genom att skapa processer riktade inåt skapas just tid och utrymme för sådana samtal – vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att sedan utveckla det yttre arbetet gentemot användaren. Sannolikt är detta också ett uttryck för att vardagen på många kommunbibliotek är mycket pressad, och utrymmet för reflektion och verksamhetsutveckling minimalt.”
 • ”… frågan om hur man gör för att föra kunskap vidare och skapa delaktighet. Det finns ett tydligt behov av att lära sig mer om metoder för såväl kunskapsöverföring som kunskapsdelning.
 • ”… i princip alla förekommande aktiviteter, resurser och tjänster vid folkbiblioteken kan förstås som läsfrämjande…”
 • ”I flera fokusgrupper talas det om hur arbetet med läsfrämjande överbryggat en tidigare försiktighet, eller till och med en rädsla inför att göra ”fel”. ”
 • ”Flera medarbetare berörde också mod i bemärkelsen utforskande arbetssätt – att våga sig på något mindre förutsägbart, och att också vara beredd på att hantera ett misslyckande.”
 • ”Det är intressant att steget till att personligen våga formulera sig om folkbibliotekens vanligaste medium bland sina arbetskamrater kan upplevs som så stort.”
 •  ”… i ett sammanhang där olika processer och aktiviteter uppstår, testas och förändras – ibland enligt ”trial-and-error-principen” – riskerar den återkommande utvärderingen att uppfattas som en bromskloss. I synnerhet då löpande utvärderingar av den ordinarie verksamheten ska ske parallellt. Här uppstår ett visst dilemma, då flera deltagare beskriver att de läsfrämjande processerna skapas organiskt och kreativt, medan utvärderingarnas blankettexercis uppfattas som hämmande.

Skriftens innehåll bygger i huvudsak på två utvärderande rapporter: forskaren Jenny Lindbergs fokusgruppstudie med projektdeltagare och Lisa Ångmans rapport ur ett regionalt perspektiv. Som komplement ingår exempelberättelser från olika kommunbibliotek i de medverkande länen.

Förortsdrömmar – gratis bok om ungdomar, utanförskap och viljan till inkludering

Situationen i landets förorter och särskilt för unga förortsbor har under det senaste decenniet blivit allt mer prekär. Från att ha beskrivits som en internationell förebild när det gäller välfärds- och integrationspolitik så har Sverige allt mer omtalats som ett skräckexempel. I både omvärlden och i Sverige har uppmärksamhet riktats mot ett skenande utanförskapsproblem, ett tillstånd där städernas periferier allt mer avskiljs från resten av det svenska samhället. I boken Förortsdrömmar av Magnus Dahlstedt presenteras aktuell forskning om villkoren för unga förortsbor. Boken utmanar dominerande berättelser om förortens utanförskapsproblem. Med en rad olika fördjupningar påvisas hur dessa problembilder banar väg för åtgärder som är ensidigt riktade mot stadens periferier. Samtidigt hamnar växande strukturella ojämlikheter i skymundan. I boken efterlyses ett skifte av perspektiv: från utanförskap som statiskt tillstånd till synliggörande av de processer som skapar ojämlikheter. Boken vänder sig till forskare och studerande inom det samhälls- och utbildningsvetenskapliga området, verksamma inom skola, polis, socialtjänst och andra verksamhetsområden som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar, samt politiker och en intresserad allmänhet. Boken har en tvärvetenskaplig ansats och samlar författare med olika disciplinär bakgrund, från sociologi, socialt arbete och pedagogik till kulturgeografi, etnicitets- och migrationsstudier.

Ladda ner boken som pdf här