literacy

En plan för bättre skolbibliotek…

…iaf i Storbritannien. Här har den nationella skolbibliotekskommissionen nyligen släppt sin rapport School Libraries: A Plan for Improvement. Det är National Literacy Trust (NLT) och Museums, Libraries and Archives (MLA) som ligger bakom kommissionen och rapporten.
Rapporten utmynnar i 32 rekommendationer som regeringen ska ta ställning till.

Skolledare förväntas erkänna skolbibliotekens bidrag till lärandet och ansvara för att de byggs in i läroplaner och skolplaner. Varje rektorsområde ska en ansvarig för skolbiblioteken.

Skolbibliotekarier ska arbeta proaktivt med lärarna för att tillsammans leverera innehållet i läroplanerna. Skolbibliotekarierna rekommenderas att se över sin egen professionella utveckling så att de utvecklar en förståelse för lärande och barns utveckling.

Fackutbildade skolbibliotekarier ska få fortbildning i undervisning, lärande och barns utveckling

Lokala skolmyndigheter måste erkänna skolbibliotekets tjänster som kostnadseffektiva metoder att tillhandahålla expertkunskap och kompetens kring läsning och informationskompetens.  Skolbiblioteken ska ses som delar av skolutvecklingen med särskild inriktning på att förbättra läskunskaper.

Rapporten borde vara intressant läsning för de som funderar på hur de svenska skolbiblioteken utvecklas när de kommer in i skollagen.

Nordic Journal of Digital Literacy

Tidskriften Digital Kompetense har bytt namn till Nordic Journal of Digital Literacy.

NJDL beskriver sig som ett  pedagogiskt forum för informations-och kommunikationsteknik (IKT) i lärande och utbildning. material och recensioner.

NJDL:s målgrupp är forskare, skolmyndigheter, skolledare, lärare vid universitet och högskolor, och andra som intresserar  sig för utbildning och skolor. Rent allmänt är den intressant för omvärldsbevakning även för bibliotek och andra intresserade.

Nr 1/2010 har ett tydligt barn och ungdomsperspektiv. Och kan laddas ner här.

Innehåll:

  • Understanding Children’s and Young Adolescents’ Media Practices: Reflections on Methodology av Ulrika Sjöberg
  • From Chat in Public to Networked Publics Childrens Online Communication and Changing Technologies av Vebjørg Tingstad
  • Young Boys Playing Digital Games From Console to the Playground av Pål Aarsand
  • Educating the Digital Generation Exploring Media Literacy for the 21st Century av Ola Ersta
  • A Critical Perspective on Online Safety Measures av Elza Dunkels

CILIP Libraries Change Lives Award till skotskt fängelsebibliotek

CILIP – Chartered Institute of Library and Information Professionals är en biblioteksorganisation som är baserad i Storbritannien.
Varje år delar man ut CILIP Libraries Change Lives Award. I år gick priset till fängelsebibliotek i Edinburgh.

Kanske något för Svensk Biblioteksförening att ta efter – ett pris till det bibliotek som är bästa på att hjälpa sina brukare att förändra eller förbättra sina liv?

Vodpod videos no longer available.

Fyra kompetenser för den multidiciplinäre medarbetaren

Avskaffa de tvärfackliga lagarbetet för att skapa innovationer. Satsa hellre på att hitta medarbetere med kompetenser från många olika områden säger danska Innovation Labs Morten Hejlesen i en webbkrönika. Om det betyder att medarbetaren har olika utbildningar i bagaget eller enbart är kunnig inom flera fält genom egna erfarenheter och eget intresse är mindre viktigt.

Hejlesen har identifierat fyra karaktäristika för den multidiciplinäre medarbetaren:

1. Syntetiseringskompetens: Nya idéer uppstår genom nya kombinationer av kunskap som redan finns. Yrkesfacklig schizofreni får människor möjlighet att på ett kompetent sätt kombinera olika disciplinära vinklar och se nya möjligheter.

Kompetens att byta synvinkel: Det är viktigt att kunna se utevcklingsfrågorna från flera håll. Att byta perspektiv gör att man systematiskt kan identifiera möjligheter och svagheter.

Obstruktionskompetens: Stor förståelse för olika yrkesmässiga synvinklar göra multidisciplinära medarbetaren i stånd att fungera som kvalificerade motspelare i mycket olika situationer. Det innebär slutet på drömmar om kunskapsriken och enkelspårig hängivenhet för specialistkompetens. Den den multidiciplinära medarbeteraen hindrar och utvecklat på ett konstruktivt sätt.

Medieringskompetens: Att bemästre olika yrken är som att bemästre flera språl. Den multidisciplinära medarbetaren får en roll som tolk.  

Slutsats: bibliotekarierna borde ta för sig med sin kompetens i andra områden ärn enbart på biblioteken. Biblioteken borde ta in annan kompetens än den traditionella för att utvecklas.

Vem vill bli världsbokshuvudstad?

Kommuner som vill ha den fina titeln 2012 års World Book Capital kan med fördel avisera sitt intresse. Det är UNESCO som står bakom utmärkelsen.
I år är det Beirut, 2010 Ljubljana och Buenos Aires 2011. Det är inte begränsat till riktiga huvudstäder eftersom både Antwerpen och Turin fått den äran. Kanske något för de som inte blev europeisk kulturhuvudstad?

LIMCUL på universitetet

Örebro Universitet kommer att vara värdlärosäte för Nationella forskarskolan Ungas literacy, flerspråkighet och kulturella praktiker i dagens samhälle (LIMCUL). LIMCUL intresserar sig för hur språkliga resurser används av unga i dagens mångspråkiga samhälle.
Ett fokus är användningen av skriftspråk i relation till identiteter i olika sociala grupper i och utanför skolan. Framför kommer man att intressera sig för ungas meningsskapande före tonåren men efter den första läs- och skrivinlärningen.
”Dataspelet, musicerande, sms:et, grupparbetet i skolan, boken, serietidningen, språkbyten, kodväxlingar och kodlänkningar: alla sådana sammanhang är relevanta.”