kulturhus

Om glädjen att tvingas tänka nytt – bibliotek som kulturhus

Om glädjen att tvingas tänka nytt (vilken härlig titel!) skriver  Johanna Rivano Eckerdal i en ny publicerad studie från Lunds Universitet: Glädjen i att tvingas tänka nytt: En studie av verksamhetsutveckling vid två folkbibliotek i Skåne.

Det är de skånska biblioteksutvecklingsprojekten Kulturhusprojektet i Arlöv och Kulturstråket i Ängelholm som följts upp i rapporten. Rapporten sammanfattar om och hur  idéer och verksamheter från de två avslutade projekten lever vidare i den ordinarie verksamheten. Här finns också en analys av hur skeenden under och efter projekttiden kan förstås i relation till folkbibliotekens samtida roll.

Vid biblioteket i Arlöv har de arbetat vidare med en referensgrupp och program under rubriken Lördagar på biblioteket. Kulturhustanken lever kvar i verksamheten idag och har gått från att vara ett projekt som några arbetade med till att vara uppgifter som alla är delaktiga i. Arbetet upplevs som positivt men det framkommer att man är få som genomför mycket. Att få tillräckligt antal deltagare till programmen, samt vilket innehåll programmen ska ha, är frågor som personalen arbetar med. Referensgruppen ses som värdefull men att engagera tillräckligt många i den kräver stor ansträngning från personalen.

För arbetet i Ängelholm drevs arbetet mot Kulturstråket vidare genom att på olika sätt fortsätta arbetet att förankra Kulturstråket internt och externt och i samarbete med en arkitektbyrå. Efter valet 2014 förändras den politiska representationen i Ängelholms kommun och det innebar att arbetet med Kulturstråket avstannar. Uppdraget att driva biblioteket finns kvar, men arbetet som lagts på att förändra och förbereda verksamheten inför ombyggnaden stannar av.
Det finns en stor variation bland personalen i hur de uppfattar förändringen, en person kan också hysa flera uppfattningar. Även om arbetet med ombyggnaden inte fortsätter så har arbetet med Kulturstråket påverkat personalen och för de flesta, även för de som inte är positiva till Kulturstråksprojektet, är det positiva erfarenheter. Samtal på arbetsplatsen om bibliotekets uppgift och betydelse uppger alla som viktigt.

Rivano Eckerdal konsterar att

  • ”När folkbibliotek utvecklas, exempelvis i riktning mot kulturhus, och förändras så påverkas i sin tur bibliotekarieidentiteten. Konflikter mellan olika förståelser av folkbibliotek och därmed av arbetet att vara bibliotekarie framträder.”
  • ” väcker de förändringar som projektet inneburit i verksamheten frågor kring vad ett bibliotek är och vad man som bibliotekarie ska arbeta med samt hur man ska prioritera mellan olika arbetsuppgifter.”
  • ”För att de biblioteksanställda ska kunna uppföra bibliotek på bästa sätt behöver de politikers stöd och uppdrag att utföra sitt arbete samt allmänhetens förtroende och sin egen tilltro till att de kan utföra det arbetet. Det kräver ett kontinuerligt ifrågasättande och en avstämning mot det omgiv-ande samhället och en lyhördhet att vara trogen bibliotekets roll i samhället och för samhället som den kreativa och produktiva kraft de kan vara. Det torde även kräva att reflektera över i vilken mån de politiska besluten är de bästa för att tillförsäkra allas rätt till bibliotek.”
  • ” Dialogen är en del av det professionella utförandet och att hålla denna dia-og i relation till utförandet igång är bibliotekschefens uppgift,”

Borås, Borås

I dag är jag gästföreläsare på min gamla alma mater, Bibliotekshögskolan i Borås.

Temat jag pratar kring är en subjektiv tolkning av bibliotek och dess uppdrag: ”Utforska, dekonstruera och rekonstruera biblioteket” – med speciell koppling till folkbibliotekens uppdrag.

Och såhär gick det till när vi workshoppade:

BHS nov 13

Bibliotekens roller i stadsmiljön: arena för kultur, rum, motor och mötesplats!

Det senaste numret av Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling har som tema ”Biblioteket i byens rum”. Här kan du läsa aktuella och intressanta artiklar från några av de mest ledande bibliotekstänkarna från de nordiska länderna.

 

På väg till Bok- och Biblioteksmässan 2012

Nu är det dags igen. Litteraturutredningen ska presenteras och det ska protesteras mot förlag som inte släpper e-böcker till biblioteken.

Själv är jag inbjuden att delta i ett samtal om Folkbibliotek i kulturhus i Region Gävleborgs monter (D02:06) runt kl 16.00. Välkommen dit om du har vägarna förbi:

Upplevelsebibliotek vs folkbildning

Finns det rum för folkbildning på framtidens upplevelsebaserade folkbibliotek med twitterkonto, kafé och klättervägg?

Medverkande:

Maija Berndtsson, Bibliotekschef Helsingfors stadsbibliotek

Peter Alsbjer, Länsbibliotekarie Örebro län

Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening

Malin Ögland, utvecklingsledare Regionbibliotek Stockholm

Själv kommer jag att bidra med det här och det här.