communities

Bibliotekets samling finns i samhället

David Lankes berättar om hur bibliotek – när de fungerar som bäst – förändrar samhället de befinner sig i genom att göra individerna i det samhället klokare. Bibliotek handlar snarare om lärande enligt Lankes, inte om samlande. Och lärande kommer i många former: platser för skapande och gemensamt kunskapsbyggande för att göra samhället snabbare.

Men samhället förändrar också bibliotekarien och synen på vad en bibliotekarie är och vad hen kan göra. Om vi vill förändra våra samhällen, så måste vi börja med att förändra oss själva, säger Lankes om bibliotekspersonalen. Vårt värde finns långt bortom verktyg och samlingar och vi bör vara hjälpredor för att hjälpa folk att nå sin drömmar och strävan. Det betyder att kommunikationskompetens och förmågan att lyssna och skapa möten är viktigare än t ex katalogisering.  Det betyder att ”bibliotek” inte är en plats med fyra väggar – utan varhelst bibliotekarien utför sitt arbete.

(Själv brukar jag säga att ”Du kan ta bibliotekarien ur biblioteket, men inte biblioteket ur bibliotekarien”)

[Intressant perspektiv på hur volontärer kan användas på bibliotek – utgå från deras expertkunskaper i stället för att försöka förvandla dem till reservbibliotekarier eller bokuppsättare.]

Det här är en bra sammanfattning av Lankes tankar

Män är från LinkedIn, kvinnor från Facebook

ReadWriteWeb hänvisar till en undersökning som säger att kvinnor är mer aktiva på sociala nätverk än män. Undantaget är LinkedIn. (Som är mer relaterat till framgångar inom arbets- och affärslivet än inriktat på social kompetens)
Det känns frestande generaliserande att säga att en del män är 1.0 och många kvinnor 2.0 men som Lina Ydrefelt säger i ett blogginlägg_
Kanske har feminister alltid varit före sin tid. Beträffande gemensamt 2.0-betonat kunskapsbyggande känns det i alla fall så.”
Eftersom jag menar att 2.0-rörelsen har ett frihetligt maktfördelningsperspektiv så tror jag att hon har rätt.

Förbud för Facebook och MySpace (US)

Den amerikanske kongressledamoten Mark Stephen Kirk föreslår en lag som innebär att barn och ungdomar förbjuds åtkomst till MySpace och Facebook på offentliga bibliotek enligt USA Today.

American Library Association (ALA) menar att lagförslaget är ytterligare ett exempel på hur regeringen blandar sig i bublioteksanvändarnas prvatliv och yttrandefrihet.

Regional samverkan kring biblioteksdatasystem

Tack vare framgången med Umeregionens Mina Bibliotek och Stockholms Stadsbiblioteks biblioteket.se och förväntningarna Axiell Arena har det börjat röra på sig när det gäller intresset för samverkan över kommungränserna när det gäller samverkan kring gemenasamma biblioteksdatasystem, eller Intergrated Library Systems (ILS) som det vedertagna begreppet är.

Länsbibliotek Uppsala släppte en intressant rapport för några veckor sedan: IT=interaktion – en förstudie om IT-samverkan för kommunbiblioteken i Uppsala län  (pdf – 744kb). Det är en förstudie kring hur man ska kunna gå vidare i processen för att skapa ett gemensamt webb 2.0-baserat verktyg för kommunbiblioteken i länet.

Förstudien inleds med en presententastion av tre scenarios/nivåer för webbsamverkan på biblioteken i Uppsala län:

 • Gemensam webb
 • Gemensamt biblioteksdatasystem
 • Mediesamverkan

Man har plockat fram sju goda exempel på olika samverkansprojekt som man menar är speciellt intressanta att följa

Ett långt och mycket intressant stycke i förstudien handlar om metoder, alltså hur man arbetar med att skapa förutsättningat för att samarbeta. En tydlig tendens är vikten av förankring och delaktighet i projekten.
En tydlig tendens är att initiativen till utveckling kommer från dem som det berör, nämligen från kommunbiblioteken.  Den regionala nivåns roll är snarare att stödja än att driva processen. Ansvaret för att projekten ska lyckas ligger inte på länsbiblioteket utan snarare på de medverkande kommunbiblioteken.
Man kan jämför med projekt för, säg 10-15 år sedan. Då drev länsbiblioteken projekten, grovt generaliserat, på egen hand. I bästa kunde länsbiblioteken plantera utvecklingsidéer på kommunal nivå, men det var tillfälligheter och slumpen som avgjorde. Det här nya förhållningssättet med en större interaktion mellan olika aktörer inom ett län skapar nya förutsättningar för regional biblioteksutveckling.
Man skulle t o m kunna prata om Länsbibliotek 2.0!

Biblioteken i nordvästra Skåne har enligt SR Malmöhus likatade planer. Lyssna på intervjun med Elisabeth Aldstedt, bibliotekschef i Helsingborg,

Bromölla 2.0?

Patrik Öhman är utvecklingssekreterare i Bromölla kommun. Han har på kommunchefens uppdrag beskrivit hur ”andra kommunala aktörer förhåller sig till vistelse på sociala forum på Internet.”
Bakgrunden är Bromölla folkbiblioteks vilja att använda sig av nätkulturer och digitala samfälligheter (communities) som metod för att nå de biblioteksanvändare i kommunen som inte kommer till det fysiska biblioteket.
En bakgrund finns här.

I sin analys utgår Öhman från fyra perspektiv:

 • juridiskt och formellt perspektiv – sådant som berör det formella ansvaret och lagkrav
 • informationsperspektiv – hur kommunens kommunikationspolicy relateras till sociala webbar
 • verksamhets- och klientperspektiv – dvs effekterna för verksamheten och dess klienter av att kommunen vistas på ”sociala forum”.
 • styrningsperspektiv – i vilken mån närvaron på ”sociala forum” har en koppling till kommunens målsättningar, vision, grundvärden eller styrdokument

Eller, analys och analys. Rapporten redovisar en intervjuenkät med representanter från några kommunbibliotek som finns på MySpace. De beskriver varför man finns på sociala webbar:

Man når dem som man inte når genom andra kommunikationskanaler. Finns man inte på Myspace eller andra sociala nätverk så finns man inte.
(Eksjö)

Myspace är en kompletterande kommunikationskanal. Den egna sidan är prioriterad som kommunikationskanal. (Nässjö)

Koppling till Botkyrkas kärnvärden: Öppen, orädd och energisk.  Motto: ”Långt ifrån lagom”  De är en uppmaning till förvaltningen. Ligger i linje med den nya föreslagna kommunikationsstrategin. (Botkyrka)

Här undrar man var Öhmans analys är någonstans. Vilka slutsatser drar han?

Mina slutsatser är

 • att om biblioteket har ett uppdrag att finnas där folk är, så måste det ges resurser och möjligheter att genomföra uppdraget.
 • att det självklart nödvändigt att om kommunala bibliotek, fritidsgårdar, skolor eller vad det nu kan vara – ska få finnas på communities så ska närvaron förankras i organisationen
 • därav följer att kommunala kommunikationsplaner måste ständigt uppdateras i förhållande till nya tekniska lösningar och förändrade kommunikationsmönster hos allmänheten
 • det måste vara tydligt vem som är ansvarig för närvaron på sociala webbar, speciellt för de communities som biblioteket själv bygger upp för sina användare (bibliotekswebbar  som Axiell Arena eller Teknikhusets Content Studio) bloggar eller wikis.

Det här menar jag är rena teknikaliteter. Hinder som borde kunna överbryggas om bara viljan finns.
Det måste vara bättre att ha kontroll över det egna varumärket på communities på t ex Facebook än att riskera att någon annan gör anspråk på det. Hade det blivit enliknande diskussion om Lina Ydrefeldt, som tog initiativet till Bromölla bibliotek på Facebook, i stället gjort en Facebook-grupp? Hade det gjort någon skillnad om någon Bromöllabo hade tagit initiativet privat?

Eller för att citera Hanna Högberg i Bromölla-gruppen på Facebook (nej, den är säkert inte sanktionerad av kommunen): ”Här var det lika dött som i byhålan det handlar om.”
Vad gör kommunen med den kunskapen om och bilden av Bromölla? Arbetar man aktivt? Bevakar man hur kommun beskrivs på bloggar och webbar?
Har man råd att inte förhålla sig till sprängkraften i den nya generationen av webblösningar, eller kommer det att bli som med motorvägen – de flesta åker förbi utan att stanna? Var finns visionerna för Bromölla i framtiden? Det kan väl inte vara så illa att de som har idéer och vill dela med sig skräms bort från kommunen?

Fler kommentarer via BBL.
Artiklar i Kristianstadsbladet: Nej till Bromölla biblioteks plats på Facebook
Elza Dunkels: ”Det är hög tid att vara innovativa”

Medborgarmakt

Malmöborna ska lättare kunna påverka sin livsmiljö. En ny hemsida och en medborgarpanel ska göra det lättare för politikerna att fråga invånarna till råds enligt Sydsvenskan

”Parallellt med att undersöka hur medborgarkontoren kan bli bättre ska Jürgen Lindemann se över vilken roll biblioteken kan spela som mötesplats.
Biblioteken ska ligga där många bor. Vi måste se över om vi eventuellt behöver flytta på, eller nyetablera något bibliotek, säger han.”

Jag tycker inte räcker med en hemsida och panel, det känns lite 90-tal. Varför inte
a) starta en community?
b) använda sig av redan befintliga?

”Biblioteken ska ligga där många bor” kan man ändra till ”Biblioteken ska finnas där många är” – dvs på nätet.

Länsbibliotek på Facebook, eller inte

nytt.gif
Att läsa mer för att reflektera över förhållandet mellan bibliotek och Facebook:

Case Study 5: Libraries and Facebook by Jane Secker
London School of Economics and Political Science
(pdf, 69 kB)

——————————————————

Jag fick en fråga av en kollega om varför ett länsbibliotek ska finnas med på Facebook eller inte.

Jag tror inte att rätt svar är att man ska vara med bara för att det är kul, eller att man inte ska vara med därför att det tar så mycket tid.

Jag tror jag ska göra frågan svårare och utvidga den:
Varför ska offentligt finansierade public service-verksamheter som t ex radio, teve eller folkbibliotek finnas på internet?
1) Internet är ett nätverk som används av en väldigt stor del av befolkningen. Public service ska finnas där folk är, också på nätet.
2) Man kan skaffa sig kunskap om (förändrade) kulturmöster och intressen hos befolkningen.
3) Man kan skaffa sig kunskap om bästa möjliga tekniska lösningar för att uppfylla brukarnas behov och önskemål.
4) Man kan testa den kunskapen, experimentera och leka
5) Man kan skapa förutsättningar för en kommunikation med kollegor om fackfrågor

Vi smalnar av frågan lite:
Varför ska bibliotek finnas på sociala webbar?
1) Sociala webbar är nätverk som används av en väldigt stor del av befolkningen. Biblioteket ska finnas där folk är, på sociala webbar också.
2) Man kan skaffa sig kunskap om (förändrade) kulturmöster och intressen hos befolkningen.
3) Man kan skaffa sig kunskap om bästa möjliga tekniska lösningar för att uppfylla brukarnas behov och önskemål.
4) Man kan testa den kunskapen, experimentera och leka
5) Man kan skapa förutsättningar för en kommunikation med kollegor om fackfrågor

Tillbaks till Varför ska länsbiblioteket finnas på Facebook?
1) Facebook är en plattform som används av en väldigt stor del av befolkningen, varav en del jobbar på biblioteken i ditt län och några som är intresserade av regionala biblioteksutvecklingsfrågor. Länsbiblioteket ska finnas där medarbetare och bibliotekspersonal är, också på Facebook.
2) Man kan skaffa sig kunskap om (förändrade) kulturmöster och intressen hos befolkningen. Vilket är en förutsättning om man intresserar sig för omvärldsbevakning.
3) Man kan skaffa sig kunskap om bästa möjliga tekniska lösningar för att uppfylla brukarnas behov och önskemål. T ex marknadsföring av bibliotekens e-tjänster med hjälp av Facebook Flyers.
4) Man kan testa den kunskapen, experimentera och leka
5) Man kan skapa förutsättningar för en kommunikation med kollegor om fackfrågor

Man kan t o m ställa samma fråga och få svar. Hade jag ställt frågan på Biblist så hade jag fått ett par anonyma och oförskämda svar och tio frånvaromeddelanden.
Ursäkta att en del av länkarna går direkt in i Facebook, men de illustrerar några exempel. Har du inte ett Facebook-konto så kan du inte se dem 😦

Självklart kommer Facebook att ersättas av något annat, men i grunden handlar det om ett förhållningssätt till deltagande. Är man nyfiken på människor och det som sker i ens omvärld så kan man gott vara med. Är man inte det så behöver man inte bry sig.
Är man rädd för virus och trojaner så ska man inte använda dator (eller mobiltelefon, inopererad pacemaker eller bil för den delen). Då kan man använda fax eller vanlig snigelpost.
Har man ett problem med att man skapar ett mervärde för kapitalisterna som skapat Facebook, bara för att man är med, så ska man rimligen heller inte använda sig av Google eller Yahoo när man söker information på internet. Man ska förmodligen inte heller använda sig av någon tjänst från Microsoft.
Å andra sidan finns det en grupp för öppen källkod på Facebook.

… och ja, Länsbiblioteket i Örebro län finns på Facebook.