Om bibliotek i kulturbudgeten 2018

Mycket är redan känt,
men det känns skönt att få det på pränt!

I höstbudgeten finns en hel del intressant (min kursiv):

Digitalt kompetenslyft via biblioteken
Regeringen beräknar att avsätta 25 miljoner kronor fr.o.m. 2018 för en satsning på digitalt kompetenslyft. Regeringen beräknar inom ramen för detta att Kungl. biblioteket tillförs 25 miljoner kronor årligen 2018–2020 för att finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder.
Satsningen innebär att Kungl. biblioteket under perioden ska stödja de regionala biblioteksverksamheterna i deras arbete med att öka användningen av digitaliseringens möjligheter och öppet tillgänglig kunskap. Syftet är att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens. Regeringen ser att det finns ett behov av att öka kompetensen hos allmänheten med avseende på källkritisk granskning av medier. Genom att höja kunskapen och förtrogenheten med digital teknik vill regeringen också skapa samhällelig och individuell tillit till myndigheter m.fl. i en snabb teknisk utveckling.
Biblioteken är särskilt lämpade att genomföra ett digitalt kompetenslyft. Biblioteken ska, enligt
bibliotekslagen, verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare ska folkbiblioteken verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Stärkt biblioteksverksamhet för hela landet
Regeringen beräknar att avsätta 250 miljoner kronor årligen 2018–2020 i syfte att öka utbudet
och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Av denna satsning avsätts 25 miljoner kronor till kultursamverkansmodellen där bl.a. medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas.
Regeringens ambition är att öka tillgången till biblioteksverksamhet i hela landet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla och varje kommun ska, enligt bibliotekslagen, ha folkbibliotek. Det fysiska biblioteket är en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur. Sett över tid har antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer minskat, vilket är en oroväckande trend som framför allt slår mot människor som lever på landsbygden. Vad som är rimliga avstånd skiljer sig av naturliga skäl mellan stad och landsbygd.
Antalet biblioteksenheter har också ett samband med utlåningen. Fler bibliotek ger möjlighet till utlåning av böcker och tillgång till biblioteksverksamhet i form av bl.a. läsfrämjande insatser och språkcaféer.

Biblioteksamverkan
Regeringen har den 11 juni 2015 gett Kungl. biblioteket i uppdrag att i samverkan med andra
berörda aktörer lämna förslag till en ny biblioteksstrategi. Syftet är att det ska finnas en
biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen. Inom ramen för arbetet med en nationell biblioteksstrategi har Kungl. Biblioteket
presenterat rapporten Skolbibliotek som pedagogisk resurs 2016. Rapporten pekar på att
eleverna i skolan skulle ha bristande tillgång till nivåanpassad läsning och läsfrämjande aktiviteter utan skolbibliotek. Uppdraget ska slutredovisas den 1 mars 2019.
I början av 2016 startade samverkansplattformen Forum för nationell bibliotekssamverkan och utveckling. Syftet med plattformen är att stödja Kungl. Biblioteket i uppdraget att ha nationell överblick och främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet.

Inom ramen för Kungl. bibliotekets uppdrag att ansvara för insamling av Sveriges officiella
biblioteksstatistik redovisades för andra året i rad samlad nationell statistik över de offentligt
finansierade biblioteken i Sverige.

Bibliotek som mötesplatser för fri åsiktsbildning
Regeringen gav 2016 Kulturrådet i uppdrag att fördela särskilda medel till biblioteksverksamhet
för nyanlända och asylsökande. Syftet var att främja biblioteken som mötesplatser för fri
åsiktsbildning, informationsutbyte och gemensam bildning. Under 2016 beviljades totalt 9,5
miljoner kronor till 51 projekt från 21 län. Totalt togs 96 ansökningar emot från region-, läns- och folkbibliotek. Kulturrådets utgångspunkt vid bedömningen av ansökningarna har varit målgruppernas behov och delaktighet samt vilken kunskapsbas projektet kunde innebära.

Biblioteksverksamhet i kultursamverkansmodellen
Från och med 2015 fördelas medel inom kultursamverkansmodellen till litteratur- och läsfrämjande verksamhet, utöver biblioteksverksamhet som sedan tidigare fått stöd. Landsting
och regioner har under 2016 fördelat cirka 31 miljoner kronor av statsbidraget till regional
biblioteksverksamhet i hela landet. Till Stockholms län, som inte ingår i modellen,
fördelade Statens kulturråd cirka 2,3 miljoner kronor till samma ändamål.

Tillgänglig litteratur och nyhetsförmedling
Antalet nedladdningar av talböcker via Myndigheten för tillgängliga mediers digitala bibliotek legimus.se ökade med 24 procent 2016, och för första gången gjordes fler än en miljon
nedladdningar.
I allt större utsträckning väljer läsarna att ladda ned talböcker själva via webbsidan och appen Legimus samtidigt som utlån via bibliotek minskar något. Bland användare under 18 år görs
91 procent av nedladdningarna via appen, en ökning från 85 procent föregående år. Under 2016 lanserades även en spelare för webbsidan och appen som gör att användaren kan läsa
strömmande på dator eller i mobil.
MTM:s egen produktion av punktskriftstitlar för vuxna ökade med 25 procent under året.
Antalet lån av punktskriftsböcker ökade något och 94 procent av lånen gjordes via s.k. envägslån, där ett exemplar produceras för användaren och boken återvinns efter läsning.
Lättlästförlaget, som sedan 2015 är en del av MTM, producerar och ger ut lättläst litteratur för unga vuxna och vuxna. Under året producerades 26 titlar, en ökning med två titlar jämfört med föregående år.
Den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor kan läsas i flera tillgängliga format, som papperstidning, på
webbplatsen 8sidor.se, i digitalt pdf-format, som digital taltidning och sedan slutet av 2016 även
som punktskriftstidning. Antalet prenumeranter minskade med en procent under året samtidigt
som antalet sidvisningar på 8sidor.se ökade med 32 procent.

Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek
Kulturrådet har fördelat 23,9 miljoner kronor i stöd till folk- och skolbibliotek för inköp av
litteratur. Inköpsstödet söktes av 255 kommuner 2016, varav 250 beviljades stöd.

Skolbibliotek och läsfrämjande
I april 2016 beslutade regeringen förordningen (2016:370) om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek. Syftet med statsbidraget är att öka skolbibliotekens möjligheter att stödja elevernas lärande, stimulera deras läslust och främja deras språkutveckling.
Intresset för satsningen har varit stort. Under läsåret 2016/17 sökte 369 huvudmän
statsbidrag om ca 57 miljoner kronor och 226 huvudmän beviljades statsbidrag om ca 30
miljoner kronor. Skolverket har i uppdrag att genomföra en utvärdering av satsningen som ska
redovisas den 30 november 2017.
Som komplement till detta  uppdrag ska Skolverket även se över i vilken mån skolbibliotekets funktion och skolbibliotekariernas kompetens i dag används på bästa sätt för att stärka utbildningens kvalitet.
Uppdraget ska redovisas den 31 mars 2018.
Regeringen tillsatte den 22 september 2016 en delegation för läsfrämjande (Ku 2016:03). Syftet
är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod
läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Läsdelegationen ska med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument kartlägga och följa utvecklingen på området samt lämna förslag på hur läsning kan främjas. Vidare ska delegationen skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan. Arbetet ska bedrivas så att genomförda insatser kan bli långsiktiga. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.