I tystnaden efter Honeths uttalande

I samband med en nationell konferens om forskningsbibliotekens nya roller gjorde statssekreteraren vid utbildningsdepartementet, Peter Honeth, ett viktigt uttalande där han slog fast att Kungl. Bibliotekets huvudroll är att vara ett forskningsbibliotek och att det nationella uppdraget som samordnare för allmänna biblioteksväsendet snarast är att betrakta som en biroll.

Det som är mest anmärkningsvärt är kanske inte uttalandet i sig, utan tystnaden i Bibliotekssverige. I referatet i Biblioteksbladet görs ingen analys av betydelsen av det Honeth faktiskt sa. Den enda som tycks reagerat är Elsebeth Tank.
Tystnaden återspeglar en grundläggande skärningspunkt i Bibliotekssverige – den mellan statligt finansierade forskningsbibliotek och de allmänna folkbiblioteken. Problematiken finns, enligt min uppfattning, även inom Svensk Biblioteksförening och på den nationella nivån mellan utbildnings- och kulturdepartementen och de som jobbar med läsfrämjande (Kulturrådet) och de som jobbar som stöd för forskning/kulturarvet (Kungl. Biblioteket).
Det är positioneringar som varken främjar verksamhetsutveckling, samverkan eller kvalitet.

Honeth är en politiskt tillsatt tjänsteman på högsta nivå i utbildningsdepartementet. Han har, enligt mitt förmenande, en nyckelroll genom att kunna påverka KB:s uppdrag genom att formulera KB:s  förordning och instruktion  samt ge resurser i form av en budget. Han är därmed en av de som har starkast möjlighet att påverka svensk statlig bibliotekspolitik. Och det gör han.

Det är därför av stor vikt att lyssna när han uttalar sig. Speciellt när han ger uttryck för regeringens förväntningar.

Vad är det då han säger?

Svensk Biblioteksförening filmade Honeths anförande. Hans uttalande om huvudroller och biroller ligger 27-30 minuter in på filmen.

 

Jag har gjort en transkribering om ni inte orkar spola fram med början 27m 30s:

”Det för mig in också på KB:s nya instruktion. KB är ett forskningsbibliotek. Det är tillsammans med det här nationalbiblioteksbiblioteksfunktionen, att spara, ja, än så länge allt svenskt tryck och successivt nu också info, bild och e-material. Det är huvudrollen för KB. … KB har också roll, en viss roll mot folkbiblioteken, och jag säger mycket medvetet en viss roll. Det här har varit mycket diskussioner om hur ska vi se på de här olika rollerna? Därför säger jag tydligt: KB:s absoluta huvudroll är forskningen. KB har också en viss roll att stötta utvecklingen av biblioteksväsendet i övrigt. Den rollen skulle kunna bli väldigt stor, och den kanske borde bli väldigt stor, men det kan inte vara så att den går ut över det som trots allt är KB:s huvudroll. Det här är en av utmaningarna som KB och KB:s ledning naturligtvis har att hantera, för förväntningarna både från forskningen men också från det allmänna biblioteksväsendet på KB är stort. Stora förväntningar – trots allt begränsade resurser. En tydlig markering av en huvudroll, men också en tydlig markering av en biroll. Så ungefär skulle jag uttrycka regeringens förväntningar när det gäller KB.”

 Varför är det då intressant?

Jo, för att han uttrycker regeringens förväntningar på KB. Samma regering som antagit en ny bibliotekslag vars § 18 säger att ”Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.” och vars förordning definierar ett antal likställda uppdrag, däribland uppdraget ”ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området”.
I förordningen finns inget formulerat om huvud- eller biroller utan alla borde vara lika relevanta, tycker jag i alla fall.

Det är också intressant i perspektivet av de på olika håll uttryckta behoven av en nationell biblioteksstrategi. Med utgångspunkt från Honeths resonemang behöver den knappast innefatta hela det allmänna biblioteksväsendet. Det räcker rimligen med forskningsbiblioteken och här finns det ju redan en etablerad struktur för samverkan, så varför skulle det behövas en nationell biblioteksstrategi överhuvudtaget?

En sak Honeth säger som är nog så sant: förväntningarna på KB blev stora när de tog på sig uppdraget för nationella samverkan. Kanske blev de för stora. Inte minst från folkbiblioteken. Förmodligen är det dags att skruva ner dem.
Ingen skugga ska dock falla på de tjänstemän på KB som oförtrutet jobbar  med uppdraget i fortsättningen på § 18: att ”tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används.”.

Barnperspektivet, någon?

3 comments

 1. Svensk biblioteksförening reagerade samma dag direkt på konferensen och skrev också dagen efter till departementet. Jag skrev: “Regeringen har genom sina propositioner “Ny bibliotekslag” och “Läsa för livet” ökat kraven och förväntningarna på det offentliga biblioteksväsendet. Samtliga bibliotek i det offentliga biblioteksväsendet omfattas av bibliotekslagens krav att man ska främja litteraturens ställning. Likaså omfattas man av det nationella läsmålet: “Alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i var och ens särskilda förutsättningar, ska få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Inte minst de mycket nedslående resultaten i senaste PISA-undersökningen visar att Sverige står inför stora utmaningar. Att kunna läsa och förstå det man läser är två grundläggande färdigheter och helt avgörande i lär- och kunskapsprocesser. En försvagning av läsförmåga och läsförståelse får konsekvenser för hela samhället – också den högre utbildningen och forskningen. Regeringen anger i andra sammanhang att biblioteken i det offentliga biblioteksväsendet är en kraft för att öka den digitala delaktigheten. Man betonar också den roll skolbiblioteken spelar för kvalitet i undervisningen och för barns möjligheter att nå sina mål.
  Mot bakgrund av de stora uppgifter och utmaningar det samlade biblioteksväsendet står inför är KB:s uppdrag att främja samverkan och utveckling mycket viktigt. En angelägen uppgift i arbetet med att främja utvecklingen torde vara att samverka med sektorn i syfte att få genomslag för regeringens och riksdagens nya bibliotekslag. Ett kraftfullt instrument för att samlat hantera utmaningar och komma fram till prioriteringar är enligt min och vår mening en nationell biblioteksstrategi/plan. Såväl regeringen som utbildnings- och kulturutskottet lyfter också fram att man anser att KB:s nya uppdrag rymmer möjlighet att ta fram en sådan strategi/plan.
  För oss är KB:s uppdrag för det samlade biblioteksväsendet så mycket viktigare än en biroll. Om det saknas resurser för KB att fullgöra de uppdrag man har så bör ju initiativ tas för att skjuta till de medel som behövs snarare än att tona ned delar av uppdraget.”
  Frågan OM Sverige behöver en nationell biblioteksstrategi är dessutom redan i praktiken avgjord. Det är kontentan i den analys styrelsen för Svensk biblioteksförening gör i den rapportering man lämnar i den årsredovisning över 2013 som man presenterat idag. “Regeringen uttalar i sin proposition om ny bibliotekslag att kungliga biblioteket, om man finner behov av det, har mandat att ta fram de nationella strategier eller planer man finner lämpligt. Såväl förutvarande som nuvarande riksbibliotekarier har uttalat att KB gärna tar fram en nationell strategi/plan om man får uppdraget. Men utan finansiering har man, enligt riksbibliotekarierna, inte möjlighet. KB får alltså om man vill. KB vill men kan inte/har inte råd. Frågan Om Sverige behöver en nationell strategi är genom detta i sak avförd. Regeringen har, efter påtryckningar från bl a föreningen, Kulturrådet och flera partimotioner i riksdagen, gett KB mandat att avgöra frågan. KB säger sig vilja men att man saknar finansiering. KB/Riksbibliotekarien har också vid myndighetens Bibliotekschefsmöte 2013 uttalat att KB startat ett arbete som kan resultera i en strategi/plan, om än i det lilla. I slutet av 2013 beslutade styrelsen att föreningens fortsatta strategi ska vara att inte längre lägga resurser på Om-frågan, eftersom den enligt styrelsens förmenande är avgjord. Föreningen arbetar på alla de sätt man kan medverka till att KB och processen ges den finansiering som krävs. Valåret 2014 bjuder på möjligheter till detta, inte minst eftersom flera av riksdagens partier motionerat om att man vill ha en nationell biblioteksstrategi. HUR-frågan, dvs hur processen för att ta fram en strategi/plan ska se ut och vad den ska innehålla och resultera i, är efter att finansieringen lösts ett ansvar för KB att tydliggöra i samråd med representanter för bibliotekens huvudmän, t ex SKL, SUHF och statliga aktörer i övrigt.”
  Jag utgår för min del i från att KB i den kommande budgetdialogen tydliggör vilka resurser man behöver för att fullt ut fullgöra alla sina uppdrag. När det väl är gjort är det viktigt att vi är många som stödjer de kraven och deltar i argumentationen om vikten av att KB ges de resurser man behöver. Inte minst är det angeläget att för (S), (V) och (MP) precisera kostnaden för bl a en nationell biblioteksstrategi eftersom dessa partier gemensamt agerat för det i Riksdagen.
  Till sist; Årsmötet i Svensk biblioteksförening ombeds fatta beslut om verksamhetsinriktning för föreningen 2014/15 där man uttalar kravet att “biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och en nationell biblioteksstrategi.”

 2. I KB:s nationella referensgrupp tog länsbibliotekarien i Halland upp frågan:
  ”Maria Ehrenberg lyfte frågan kring en formulering som yttrats av en representant från Utbildningsdepartementet på en konferens, kring att KB främst är ett forskningsbibliotek. Folkbibliotekssektorn har reagerat på uttalandet. Birgitta Sandstedt vill framhålla att det inte bara är lärosäten som omfattas av forskning, specialbiblioteken försvinner ofta i diskussionen. Gunilla Herdenberg varnar för övertolkning. KB har flera olika uppdrag från regeringen och arbetar för att uppfylla dessa med de resurser som man fått. Mötet enades om att det är viktigt att alla hjälps åt i KB:s utvidgade uppdrag.”
  http://g.fm.gs/stj9

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.