Day: 25 juni 2013

Läsfrämjande 5: Förstudie till ”Unga män och pojkar läser” (uppdaterad)

lectura placentera by ruurmo

I Örebro län har vi tagit initiativ till  en förstudie som ska tydliggöra och öka kunskaperna så att vi i förlängningen kan genomföra ett regionalt marknadsföringsprojekt med syfte att höja statusen för litteratur, läsning och bibliotek hos unga män och pojkar i åldern 13 – 25 år.

Vi menar att det behövs en ökad kunskap om medievanor hos unga män och pojkar samt kunskap om vilka miljöer de befinner sig i och vilka av deras intresseområden som är strategiskt viktiga att bevaka. Vi behöver omvärldsbevaka och inventera inspirationskällor från andra projekt och därmed analysera vilka arbetsmetoder som kan fungera utifrån målgruppens behov, önskemål och medievanor.
Vi är väl medvetna om att liknande aktiviteter genomförts med olika resultat runt om i landet, men vi saknar aktuella  erfarenheter från vårt län att falla tillbaka på. Vi vill jobba utifrån länets förutsättningar – där invånarna har lägre utbildningsnivå än riket i genomsnitt; med speciella levnadsbetingelser; från ren glesbygd till miljonprogramsområden; ett län där 17 % av kommunerna, sommaren 2013, saknar fackutbildade bibliotekarier. Vi behöver närvärldsbevaka för att identifiera lämpliga samarbetspartners, vi behöver invärldsbevaka och informera så att även bibliotekspersonalen känner sig delaktig och entusiastisk inför ett eventuellt marknadsföringsprojekt.

Så jag har börjat med en relevant litteraturlista och en lista till liknande projekt. Har ni fler exempel får ni gärna lägga till dem i en kommentar. Se inslaget från SvT Tvärsnytt här. Projektplanen finns här.

Forksning

Johanna Andersson, Malin Appelberg:  Pojkarna och bokutbudet. Vad pojkar i årskurs åtta säger att de vill läsa om och vad som erbjuds dem

Kerstin Arnell Rickardsson, Christina Norén: ”Första boken är aldrig bra när det gäller böcker” – en kvalitativ studie av pojkars läsning i mediesamhället

Stig-Börje Asplund: Läsning som identitetsskapande handling : gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal

Henric Axell, Erik Wister: Ungdomars läsvanor/Reading Habits among High School Students : A Study of Reading, Focusing on Gender, Class and Ethnicity

Caroline Azzam, Maria Johansson: Skillnader i pojkars och flickors läsvanor i slukaråldern

Gunhild Blindheim Bergo: Ungdom, lesing og genus – En studie av ungdom og lesevaner sett i et genusperspektiv

Katarina Bojsnic: Gymnasieelevers läs- och medievanor på fritiden

Magnus Borg: Pojkars syn på skönlitteraturläsning : En undersökning av vad fyra pojkar i grundskolans år 8 läser, och varför de saknar motivation och intresse för att läsa skönlitteratur

Britt-Marie Carlsson, Kerstin Edmundsson: ”Om jag tänker efter så läser jag nog mer än jag tror” – Läs- och biblioteksvanor bland pojkar på gymnasieskolans fordonsprogram samt deras uppfattning om bibliotek

Lena Egerfält och Anette Westlund: En enkätstudie av pojkars läsintresse på en bibliotekssatsande skola

Sophie Amalie Eslund: Børns læselyst : – hvorfor læser drenge mindre end piger?

Lina Grahn, Erika Ribacke: Tonårspojkar och identitet: om den skönlitterära läsningens betydelse

Helene Harby: Att läsa skönlitteratur: en studie om pojkars och flickors läsvanor och läsintresse på gymnasiet

Jenny Hultqvist, Helen Isaksson: Pojkarna mot strömmen – En studie kring några läsintresserade pojkars lär- och biblioteksvanor

Ulrika Josefsson: Pojkars läsvanor – en jämförande studie

Anna-Karin Beate Karlsson: Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk analys av fyra kvalitativa intervjuer

Lina Landberg: Läsning på fritiden – ”Det är bara datorspel för oss, vi är ju inte vana att läsa böcker”

Joakim Lindekrantz: Pojkars uppfattningar om bokläsning

Kerstin Linfeldt: Läsvanor och läsintresse : Ungdomars inställning till skönlitterär läsning under gymnasietiden

Gunilla Molloy: När pojkar läser och skriver

Maureen Mukwaya: When and what do teenagers read : A study of teenagers’ reading habits

Ann-Christine Mårtensson: När förebilder saknas : En undersökning av trettio högstadiepojkars läsvanor

Ann-Sofie Nilsson, Marianne Svensson:  ”Läsning är inte min grej” – En undersökning av några tonårspojkars attityder till läsning

Lisa Nordlén: Litteratur ger perspektiv på livet : En enkät- och intervjustudie om ungdomars läsintresse samt hur läsning kan motiveras

Martina Olsson: Män som inte läser skönlitteratur – En kvalitativ intervjuundersökning

Anna-Kristina Rimner: Att stimulera pojkars läslust. Bibliotekariers läsfrämjande arbete inom ramarna för den ordinarie verksamheten.

Linda Råberg: Lästraditioner och attityder till läsning – Sex gymnasieungdomar ger sin syn

Projekt

Annat